söndag 27 oktober 2013

Fokus på förbättring

Det har varit tyst här på bloggen ett tag, men vårt arbete pågår för fullt! Den 25 augusti hade vi ett konstituerande möte på Vår Gård i V:a Fågelvik där vi tog fram både styrelse och stadgar. Namnet på föreningen ändrades från Föräldragruppen för skolutveckling till Fokus på förbättring utav den anledningen att det är fler än föräldrar som är engagerade samt att det inte bara är skolutveckling fokus kommer att läggas på i framtiden. Det beslutades att styrelsen ska bestå av minst 7 ordinarie ledamöter samt 4 suppleanter.

Ordförande, 1 år: Cecilia Axelsson
Kassör, 1 år: Maria Jonasson
Ledamöter, 1 år: Jessica Danielsson (vice ordförande), Mona Jonsson.
Ledamöter, 2 år: Sara Thell Andreasson, Robin Karlsson, Fredrik Eriksson
Sekreterare, 2 år: Marie Nävehed
Suppleanter, 2 år: Theodora Hreinsdottir, Johan Bylemark, Julia Höisveen, Kermith Andersson


Medlemsavgiften bestämdes till 50 kr för enskild medlem samt 100 kr per familj. Önskar ni att bli medlemmar – skriv namn och för över aktuell summa på bankgiro 469-1960. Vid frågor kontakta Maria: maria.jonasson@hotmail.com

Den 16 juli skickade vi in en överklagan som grundade sig på bristande samråd i samband med skolnedläggningarna. ”Orsaken till vårt yrkande är att man har frångått kommunallagens 6 kap 8§: ”Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster”. Vidare har man även frångått skollagens 4 kapitel Kvalitet och inflytande 13§ Forum för samråd: Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12§. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavare. Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas”.” (hela överklagan finns att läsa till sin helhet längre ner på sidan)
I torsdags, 24 oktober tog så Förvaltningsrätten upp ärendet varpå överklagan blev avslagen. Än så länge har vi enbart fått information via media (http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/foraldragruppen-forlorade) så vi återkommer så snart som vi har fått avslaget via posten så vi vet bakgrunden.

Även om det inte har skett så mycket här på bloggen eller på Facebook så arbetar vi som nämnts vidare. För tillfället bevakar vi besluten kring den nya högstadiebyggnaden samt hur man löser hallsituationen på Silbodalskolan nu när c-hallen är riven. Säkerheten kring B-hallens dörrvägg har väckt många frågor och är även det något som vi arbetar med. Är det någonting annat som händer här i kommunen som ni tycker att vi i föreningen behöver få kännedom om är det bara att höra av sig.


Vi återkommer med en uppdatering så fort som vi har tagit del av beslutet om överklagan!


Jessica Danielsson

Vice ordförande