lördag 20 juli 2013

Avslag på yrkan om inhibition

I samband med vårt överklagande till Förvaltningsrätten om brott mot kommunallagen och skollagen, yrkade vi även på inhibition vilket innebär att ärendet ska avvaktas med att utföras och inte får verkställas. Igår kom beskedet om avslag.

Avslaget innebär att Årjängs kommun kan fortsätta med sina planer om nedläggning av skolorna i Blomskog, Bön och högstadiet i Töcksfors fram tills dess att Förvaltningsrätten utrett överklagan. Avslag på yrkandet av inhibition påverkar inte själva överklagan om brott mot kommunallagen och skollagen i sig. Den skall Förvaltningsrätten fortfarande göra en bedömning av.


torsdag 18 juli 2013

Överklagan till Förvaltningsrätten

Föräldragruppen för skolutveckling yrkar på att beslutet om nedläggning av Bön och Blomskogs skolor samt Töcksfors högstadieskola skall upphävas då beslutet är fattat i strid med kommunallagens 10 kap 8§ punkt 1: Ett överklagat beslut skall upphävas, om 1. det inte har tillkommit i laga ordning.

Orsaken till vårt yrkande är att man har frångått kommunallagens 6 kap 8§: ”Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster”. Vidare har man även frångått skollagens 4 kapitel Kvalitet och inflytande 13§ Forum för samråd: ”Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12§. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavare. Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas”.

Vi hemställer även om inhibition i ärendet då de negativa konsekvenserna för de elever, vårdnadshavare och lärare blir mycket stora. Detta då samråd i en så viktig fråga ej skett samt att beslut i ärendet tas så nära inpå höstterminens start att det saknas lösningar för flertalet av de praktiska frågorna.

I Årjängs kommun har man i ärendet för framtida skolorganisation systematiskt tillämpat ett tillvägagångssätt att ej delge berörda elever, vårdnadshavare eller lärare nödvändig information. Några samråd har inte förekommit för varken skolan i Blomskog, Bön eller högstadiet i Töcksfors. Vid de fåtal möten som berörda vårdnadshavare bjudits in till har kommunen arbetat utifrån Barn- och utbildningsnämndens (BUN) förslag till beslut om nedläggning, trots att inget beslut av laga kraft har tagits. ”Den 24 juni kommer ärendet åter upp i fullmäktige. Fram till dess att fullmäktige tar beslut i frågan är det BUN:s beslut om nedläggning som gäller.” Citat hämtar ur inbjudan till föräldramöte för Blomskogs skola (Bilaga 1). Några sakliga grunder för nedläggningsåsikterna har ej redovisats av politikerna. I BUNs förslag till beslut om nedläggning 2013-03-26, hänvisas det till såväl pedagogiska, som ekonomiska och sociala skäl för nedläggning, men inga av dessa skäl har ansvariga politiker eller tjänstemän redogjort för och än mindre kunnat påvisa för de berörda skolorna. Vidare har man systematiskt vägrat att svara på viktiga frågor som rör de barn som blir påverkade av en skolnedläggning (se bilaga 1 och 2). Angående Töcksfors högstadium har berörda elever, vårdnadshavare och lärare helt åsidosatts och något möte har inte hållits över huvudtaget (Bilaga 3). Hanteringen av ärendet för framtida skolorganisation i Årjängs kommun är under all kritik och bemötande av elever, vårdnadshavare och lärare är att anse som att samråd med nyttjare av tjänsten inte har skett.

En skolnedläggning är en fråga som är av yttersta vikt för en enhets verksamhet och har en mycket stor betydelse för eleverna och deras vårdnadshavare. Berörda parter i Blomskog och Bön har fått mycket bristfällig information om nedläggningen av sina skolor, och man har inte getts tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattats (Bilaga 1 och 2). De som kan anses vara berörda av nedläggningen av Töcksfors högstadium har varken fått någon information om förslag till beslut eller getts tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattats (Bilaga 3).

Vid i stort sett samtliga skolor i Årjängs kommun finns en föräldraförening. En gemensam organisation som koordinerar föräldraföreningarna i skolfrågan har bildats under namnet Föräldragruppen för skolutveckling. Denna föräldragrupp har vid ett flertal gånger begärt samråd med bland annat BUN, men nekats detta. Först efter att BUN fattat sitt förslag till beslut tilläts man träffa arbetsutskottet till nämnden, den 8 april 2013, vilket i sin tur innebar att frågeställningarna hänvisades vidare till andra nämnder samt till verksamheten. (Se bilaga 4)


Att kommunledningen i Årjäng har valt att helt frångå paragrafer i såväl kommunallagen som skollagen, anses som ett lagbrott och därmed bör beslutet att lägga ner skolorna upphävas. 

Styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling
Cecilia Axelsson
Kermith Andersson
Marie Nävehed
Maria Jonasson
Mona Jonsson
Fredrik Eriksson
Sara Thell Andreasson
Robin Karlsson
Jessica Danielsson