torsdag 27 juni 2013

Interpellation - För barnens bästa

I gårdagens inlägg kunde ni läsa om hur folkvalda ledamöter i fullmäktige under måndagens kommunfullmäktigemöte avstod att svara på interpellationer rörande barnens bästa. Istället kommer de att besvaras skriftligt vid nästa kommunfullmäktigemöte. Sista september. Därmed kvarstår frågeställningarna under hela sommarlovet. Inte förrän i slutet av den andra månaden av höstterminen behagar ansvariga politiker att ge sina svar. Skriftligt. För att KF önskar...

Måndagens interpellationer delades ut till samtliga åhörare och nedan kan ni se de två som ställdes med avseende på barnperspektivet och barnens bästa. Det är inga nya frågor utan samma frågor som upprepats vid ett flertal tillfällen av föräldrar, personal och barn. För att kunna ta ett beslut i ett ärende och rösta JA eller NEJ måste de folkvalda ledamöterna vara insatta i frågan. Frågeställningarna i interpellationerna är grundläggande och samtliga nedläggningspolitiker bör därför kunna svara på frågorna i sömnen. Hur kommer det sig då att varken BUNs ordförande eller kommunstyrelsens ordförande, som båda röstade JA till nedläggning, har några svar? 

Interpellationer

Bakgrund:
Blomskogs skola ligger till förslag att läggas ner redan till hösten 2013 då man anser sig vara nödgade att dra ner på BUNs kostnader. Detta till trots för att det i kommunen efter en nedläggning kommer att ligga kvar kostnader för bl.a hyra. Det finns även en ökning i kostnader för skolskjutsar, lärarresurser, tillrättaläggande för de inflyttande eleverna samt för oss idag okända extrakostnader.

En direkt konsekvens vid en nedläggning av Blomskogs skola är resorna in till Silbodalskolan, vilka det finns obesvarade frågor kring.

Dagen innan examen, fick barnens föräldrar en fingervisning om hur fullmäktige kommer att rösta i slutet av juni. Detta besked medförde att barnen på sin examen upplevde en stor sorg och oro inför kommande termin.

Frågeställningar till BUNs ordförande Annika Holmstrand, kring barnens bästa
 1. På vilket sätt anses en nedläggning förbättra det för barnen i Blomskog med avseende på lärarbehörigheten, lärartätheten och elevernas resultat?
 2. På vilket sätt anses en splittring av väl fungerande klasser förbättra den sociala tillvaron för barnen i Blomskog? 
 3. På vilket sätt anses tillvägagångssättet, där nya klassammansättningar ej skett i samråd med varken klasslärare eller elever i Blomskog, utgå från barnens bästa?
 4. På vilket sätt anses det vara en värdig behandling av barnen att slita upp dem från den skola, de lärare och den miljö som de känner sig trygga i, så nära inpå vårterminens avslut och därmed höstterminens start?
Frågeställningar till KS ordförande Katarina Johannesson, kring barnens bästa
 1. Var är de ekonomiska utredningarna som visar eventuella besparingar för kommunens verksamhet som helhet?
 2. Var finns de pedagogiska och sociala utredningarna som utgår från barnens bästa och som inte enbart ser till de ekonomiska aspekterna i frågan?
När frågor från de berörda kommer upp så har det visat sig vara ytterst populärt att skjuta över ansvaret på andra nämnder eller tjänstemän. Ett sådant argument kunde höras även i måndags. 
Ärligt, ni som sitter i BUN, KS och KF, ni måste ju själva ha ställt er frågorna ovan? Vad svarade ni då? Vad svarade ni er själva när ni satt på er egna kammare där ingen annan kunde höra er? Vad svarade ni då? Om ni inte hade svaren, hur tog ni reda på dem för att kunna rösta JA eller NEJ till nedläggning? Varför delger ni inte de berörda de svar ni har fått på era frågor? För ni har har väl ställt er frågorna?

Det går inte att skjuta över ansvaret på andra hur länge som helst. En del av frågorna ovan rör verksamheten, visst är det så, men vid det här laget, efter så många gånger som frågorna ställts, så har nedläggningspolitikerna haft all möjlighet att ta reda på information, fakta och hur det ligger till i verkligheten. Varför redovisar de inte detta?

Det sägs att nedläggningspolitikerna verkligen vågar. Att de, till skillnad från tidigare kommunstyren, vågar att ta jobbiga beslut. Frågan om varför de väljer att inte delta vid möten, debatter och svara på de berördas frågor om de pedagogiska, sociala och ekonomiska skälen för nedläggning kvarstår dock. Kan de vara så att de trots allt inte vågar visa att skälen för nedläggning inte håller?

Cecilia Axelsson
Ordförande i Föräldragruppen för skolutveckling

onsdag 26 juni 2013

Överklagan - För barnens bästa

Det var med tunga steg som jag lämnade kommunfullmäktiges, KF:s, möte i måndags. Beslutet för punkt 14 "Framtida skolorganisation" blev ett JA till nedläggning av skolorna i Blomskog (2013), Bön (2015) samt Töcksfors högstadium (2015). Fördelningen av rösterna var 23 mot 14. Känslorna så här ett par dagar efter tar sig många uttryck. Besvikelse, frustration, uppgivenhet, sorg, tomhet, trötthet, ilska, förtvivlan...

Redan innan mötet kunde man se att det tysta spelet, det bakom kulisserna, hade börjat. Lokalen valdes strategiskt utifrån att inte alla deltagare skulle rymmas i hörsalen. Trots att kommunen borde ha insett att fler åhörare än normalt skulle dyka upp. Trots att vi från Föräldragruppen för skolutveckling, ringde och påpekade detta. Svaret vi fick var "Vi tackar för informationen".

Mötet startade i vanlig ordning klockan 19.00 och efter 45 minuter kom skolfrågan upp. Efter ytterligare 1h 20 minuter så röstar majoriteten, 23 mot 14, för nedläggningar av skolorna. Vissa ler, vissa gråter. Men vi backar tillbaks lite. Det som hände under den dryga timman av diskussion är nämligen värt att gå in närmare på.

Ärendet började med att listan för underlagen lästes upp. Döm av min förvåning att inget nytt underlag tagits fram sedan minoritetsåterremitteringen i april. Av de fyra punkterna har enbart en, folkomröstningen, genomförts. Konsekvensbeskrivning för Töcksfors högstadieskola saknas. Beräkningar för skolskjutskostnader saknas. Konsekvenser för vad längre skolskjutstider ger saknas. Den samhällsekonomiska beskrivningen saknas. Samråd med nyttjare enligt kommunallagen saknas. Svaren på varför inga nya underlag har tagits fram saknas. Eller vänta. Vi fick ju faktiskt några svar. Konsekvensbeskrivningen för nedläggning av Töcksfors högstadium finns att läsa i Jörgen Stenbratts skolutredning, en samhällsekonomisk beskrivning är ej nödvändig i det här fallet, båda svaren enligt Katarina Johannesson, och samråd har skett med nyttjare enligt Daniel Schützer. Jag vill tacka så mycket för era kommentarer, men jag har några följdfrågor.

Konsekvens: Oundviklig följd som måste beaktas pga sin betydelse
Källa: Stora svenska ordboken

Vart i Jörgen Stenbratts skolutredning nämns några som helst konsekvenser för nedläggning av Töcksfors högstadium? Om en samhällsekonomisk beskrivning ej behövs, hur kommer det sig då att så många från näringslivet och föreningslivet har lämnat in skrivelser i det här ärendet och anser sig i allra högsta grad vara berörda?

Samråd: Överläggning för att enas om gemensamt handlande
Källa: Stora svenska ordboken

Redovisningen över när samråd skett med nyttjare är jag mycket nyfiken på. Menas de föräldramöten som man har haft i Blomskog? De möten där ansvariga politiker och tjänstemän inte svarat på föräldrarnas frågor? Där man lovat att ge svar, men fortfarande inte gjort det? Föräldramötet nu senast, dagen innan barnens examen, är ju bara ett exempel på hur föräldrarna och personalen i Blomskog behandlas. Är det sådana tillfällen som kallas samråd? Hur är det med samråd med nyttjarna av skolan i Bön och högstadiet i Töcksfors?

Ett flertal interpellationer hade lämnats in till KF:s möte i måndags. Föräldragruppen för skolutveckling har hela tiden drivit frågan om det bristfälliga beslutsunderlaget och hanteringen av barn, föräldrar och personal i frågan om framtida skolorganisation i Årjängs kommun. Vi har bjudit in till möten och debatter utan att få några svar eller i de flesta fall ens vilja att delta. Föräldrarna i Blomskog har bjudits in till möten utan att få några svar. Föräldrar i Bön och Töcksfors har inte fått någon inbjudan till möten alls. Av förklarliga skäl hoppades många att för en gång skull, nu när beslut om nedläggning befarades klubbas igenom, slutligen få i alla fall några svar, men icke. En ledamot i fullmäktige har rätten att vänta med att ge ett eventuellt svar på en interpellation tills nästkommande möte. Jag var rädd att detta skulle ske då det vore helt i deras linje hur de hittills vägrat att svara på frågor, men in i det sista höll jag tummarna. När så såväl Annika Holmstrand (C) som Katarina Johannesson (C) och Kent Norman (C) avböjde att svara på sina interpellationer var det som om luften gick ur mig. Varför i hela friden vägrar man att svara på frågor från de berörda?

Jag funderade länge på om jag skulle delge läsarna av den här bloggen hur BUN:s ordförande, Annika Holmstrand, valde att bemöta föräldrarna i Blomskog vid det senaste mötet, men jag bestämde mig för att det är just det beteendet som vi måste tala om att det förekommer. Tyvärr hände samma sak nu på KF:s möte, Annika Holmstrand, Katarina Johannesson och Kent Norman visade en total nonchalans mot de berördas önskan. När Robin Olsson (M) läste upp interpellationen valde Annika Holmstrand att inte svara på den. Lämpligheten av att inte ge några svar ifrågasattes av fler ledamöter. Annika Holmstrands svar på detta var att hon, om KF så önskade, kunde besvara frågorna skriftligt till nästa KF-möte. Om KF så önskade? Barnens, föräldrarnas och personalens önskan då? De som hela tiden ställt samma frågor och aldrig fått något svar? Varför tas inte hänsyn till dem? Hur kan man vara så nonchalant mot de berörda? Vidare valde Annika Holmstrand att meddela Robin Olsson att om han hade velat ha svar på frågorna på mötet (i måndags) så skulle han inte ha gjort en interpellation. Robin Olsson ställde därmed frågorna rakt upp och ner till Annika Holmstrand och gav henne möjligheten att svara direkt, men då blev hon sittandes kvar på sin stol. Tyst. Efter Annika Holmstrands kommentar så var Katarina Johannesson snabb att flika in att även hon avstod att svara på frågorna i interpellantionen till henne under måndagens möte och istället lämna in dem skriftligt till nästa möte. Kent Norman lika så. Nästa möte går av stapeln 30/9. När barnens sommarlov är slut och skolan har börjat. Vid mötet i september ges ingen möjlighet till debatt och ifrågasättande eftersom svaren valts att lämnas in skriftligt.

Hela ärendet kring framtida skolorganisation har genomsyrats av nonchalans och arrogans från nedläggningspolitikerna. Inte minst kunde vi som var på plats på KF:s möte igår se arrogansen ge sig uttryck i sitt rätta jag. Att man har mage! Att stödja politiken och stå för sin åsikt i ett ärende är en sak, men att stå bakom det sätt som barn, föräldrar och personal behandlats i det här fallet är ren och skär skam! Inte ens när beslutet är taget kan de ansvariga rakryggat stå upp och redogöra för svaren på de berördas frågor.

Vi i Föräldragruppen för skolutveckling har vid flertalet tillfällen pekats ut att föra decibelpolitik, att vi skriker högt utan att ha varken förståelse eller behöva ta ansvar för helheten. Hur vore det om de som menar detta stannade upp och lyssnade till vad vi har att säga istället för att hålla för öronen och med skygglappar rusa i en förutbestämd riktning? Varför tror ni att vi reagerar? VF:s reporter Lars Swanö kontaktade mig innan mötet i måndags och frågade bland annat om en eventuell överklagan från vår sida och nu kan jag meddela att ja, det finns anledning. För barnens bästa.Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samrådmed barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12§. Där ska sådana 
frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha 
betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavare.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen,eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågorsom ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.


3.     Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
5.     Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets   
       uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina 
       rättigheter.
12.  Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
       henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och 
       mognad.


Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster.

Cecilia Axelsson
Ordförande i Föräldragruppen för skolutveckling

söndag 23 juni 2013

Ett ytterst olämpligt beteende

Dagen innan examen för Blomskogs skola var barnens föräldrar inbjudna till ett föräldramöte där de skulle få en fingervisning om fullmäktiges kommande beslut. Inbjudan kom från Blomskogs skolas rektor och det annonserades även att politiker skulle komma att närvara. Katarina Johannesson (C), Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S), Esbjörn Andersson (M), Daniel Schützer (S) samt skolchef May Bjerklund och rektor Astrid Ringström Gyllin var på plats.

Jag blev tillfrågad att finnas med som ett stöd till föräldrarna på mötet om skolans nedläggning. Jag är inte förälder till de berörda barnen, men ansågs tillräckligt insatt för att kunna ställa de frågor som föräldrarna i Blomskog ville ha svar på. När jag kom till mötet ombads jag direkt av politikerna att lämna lokalen då jag inte var vårdnadshavare till något av barnen på Blomskogs skola. Föräldrarna protesterade och menade att jag var där för deras skull och många av dem valde därför att lämna mötet tillsammans med mig. Tjänstemännen insåg vad som höll på att ske och skickade ut alla politiker för att enbart hålla möte med föräldrarna om examen. När det mötet var slut ombads jag återigen av föräldrarna att delta, då ämnet skulle bytas till information om skolnedläggning. Politikerna vägrade dock att fortsätta mötet så länge jag deltog. Efter en häftig ordväxling mellan föräldrar och Annika Holmstrand, gjordes det klart från politikernas håll att jag inte var välkommen. Om inte jag lämnade mötet så skulle politikerna göra det. Chockad över politikernas beteende mot föräldrarna, reste jag mig upp, tackade föräldrarna för förtroendet och lämnade lokalen. 

Politikerna körde totalt över föräldrarna. Detta skedde dessutom på ett möte som politikerna själva var inbjudna till och därmed inte stod för agendan. Att sedan Annika Holmstrand, ordförande i BUN och folkvald att sitta i KF, ryter åt en förälder i samband med att denne begär handuppräckning för att påvisa föräldrarnas vilja att ha med utomstående som stöd under mötet, är ett ytterst olämpligt beteende.

Att slå undan benen på de som redan står ostadigt visar att de aktuella politikerna saknar total förståelse, empati och respekt för andra. Det är med stor besvikelse jag ser hur ni föräldrar, barn och personal behandlas, men jag hoppas att ni trots allt orkar se framåt. Personligen så har jag kallats att vara en socialt inkompetent fanatiker som sprider propaganda och inte kan hålla isär saker och ting samtidigt som jag är oklar i knoppen och inte kan uppföra mig. Lägg där till att jag bedriver odemokratiska fasoner och nu efter mötet i Blomskog, inte anses respektera de demokratiska spelreglerna. Eftersom jag tydligen är så obildbar så skäms jag inte för att fortsätta mitt invanda beteende. Jag kommer, utan minsta tvekan, ställa upp för er föräldrar, barn och personal igen och jag kommer aldrig att ställa mig bakom det sätt som nedläggningspolitikerna väljer att hantera situationen!

Imorgon, 24/6, har KF möte igen där ärendet och ett eventuellt beslut om nedläggning av Blomskogs och Böns skolor samt Töcksfors högstadium kommer att tas upp. Ett beslut som man tydligt gick ut med att det skulle tas som senast 29/4 vilket också var anledningen till att man inte ansågs kunna invänta folkomröstningen. När så ärendet återremitterades i slutet av april, står man inte upp för tidplanen. Man har även infört ett helt nytt sätt att tillgodoräkna sig röster för att kunna vända en minoritet till majoritet. Frågor har skickats in till nedläggningspolitikerna inför mötet imorgon och vi hoppas att dessa för en gång skull kommer att bli besvarade samt leda till en givande debatt. Det ska också bli intressant att se hur återremissens krav på ytterligare utredningar presenteras. Hoppas att så många av er som möjligt kan närvara på mötet på travmuséet imorgon. Kom dit av ren nyfikenhet, som stöd, som förälder, som kommuninvånare, som väljare, ja oavsett anledning så är dörrarna öppna!

Cecilia Axelsson

Ordförande Föräldragruppen för skolutveckling

torsdag 20 juni 2013

Polisanmälan om mutbrott

Det är med upprörda känslor som det här inlägget skrivs. I dagens NWT kan vi läsa artikeln "Kommuntopparna i Årjäng polisanmälda" vilket rör privata bilinköp gjorda av kommunchefen och kommunalrådet. Vi får innerligt hoppas att processen har gått rätt till och att det enbart är en slump att privata bilaffärer gjorts i nära anslutning till att kommunens upphandling av tjänstebilar. En polisutredning pågår och ärendet är skickat till Rikskriminalpolisen i Stockholm.

Det som upprör mig mest är dock inte själva anklagelsen om mutbrott då jag förutsätter att allt gått rätt till från kommuntoppens sida, utan det är kommunchefens, Ingemar Roséns, uttalande om att anmälan skulle hänga ihop med skolfrågan. Vad har dessa två saker med varandra att göra? Förslaget om framtida skolorganisation har väckt starka känslor och dragit upp andra frågor som länge legat under ytan. Frågor som inte alls har med skolan att göra. Under alla år har missnöjespålagringar bildats och väl över ytan har ursprungsformen på frågorna förändrats. På olika nätforum så som Facebook, Årjängsportalen, privata och politiska bloggar kan man se att missnöjet är stort bland invånarna i Årjängs kommun. Åsikterna om olika sakfrågor går isär och diskussionerna kan då och då hetta till. Med tanke på att locket lagts på under så många år så är det inte konstigt att det som kokar tillslut rinner över. Flertalet, enligt invånarna, tveksamma affärer kring exempelvis torget och hotellet i Årjäng har genomförts och inte blev det bättre av när revisorerna släppte sin rapport om hur pengar "försvunnit" ur kommunen. Läget i Årjängs kommun är infekterat, ja. Missnöjet i Årjängs kommun är stort, ja. Men att koppla ihop en anmälan om mutbrott med ett missnöje i skolfrågan är att ta ett antal steg för långt. När den spontana reaktionen från kommunchefen är att allt hänger ihop med kommunens planerade nedläggning av två bygdeskolor så är det som ett slag i ansiktet för de, däribland oss i Föräldragruppen för skolutveckling, som kämpar med att få fram ordentliga beslutsunderlag och att berörda parter skall få den information och behandling som de förtjänar. Kommunchefens uttalande gör situationen än värre!

Om privata bilaffärer har gjort så tätt inpå upphandlingen av tjänstebilar så är det inte konstigt att det kommer reaktioner på detta. Med all sannolikhet är invånarna mer uppmärksamma nu än tidigare på eventuella snedsteg från politiker och tjänstemän inom kommunen och det med all rätt med tanke på vad som kan skönjas i backspegeln, men att koppla anmälan om mutbrott till missnöjet kring nedläggningsförslaget av ett antal skolor är inte rättvist. Ett sådant konstaterande från en tjänsteman i kommuntoppen kommer inte att gynna det infekterade läget i vår kommun, snarare tvärt om. Du har rätt i det du säger Ingemar Rosén. "Detta är att gå väldigt långt".

Cecilia Axelsson
Ordförande i Föräldragruppen för skolutveckling

onsdag 19 juni 2013

Utkastad ur det offentliga rummet

Min ensamstående dotter bad mig häromdagen följa med på ett föräldramöte i Blomskogs skola där fyra inbjudna politiker; Annika Holmstrand, Daniel Schützer, Ulla Britt Svensson, Esbjörn Andersson samt Årjängs kommunalråd, Katarina Johannesson, skulle medverka.
Min dotter var nedstämd över det förslag till nedläggning av skolan, som dessa politiker aviserat tidigare i veckan och ville helt enkelt ha mig med som stöd.

Jag samtyckte till att gå med på mötet av ovannämnda skäl. Jag var också lite nyfiken på att lyssna till den utredande argumentation, som jag trodde skulle komma från politikerna. Som pensionerad högstadielärare har jag ett självklart intresse för skolpolitik i allmänhet och som blomskogsbo och mormor har jag ett minst lika självklart intresse för vad som händer här i Blomskog.

Döm om min förvåning när jag fick veta av politikerna att de ansåg sig vara förhindrade att yttra sig så länge jag och en annan deltagare fanns med på mötet. Naturligtvis lämnade jag på begäran lokalen; inte för att jag tyckte att jag blev rimligt behandlad utan för att det var en order som uttalades på ett sätt, som inte tålde någon motsägelse. Jag skall dock erkänna att jag blev en aning förvirrad och chockerad. Den motivering jag fick till avhysningen var att de enda, som var kallade, var föräldrar eller vårdnadshavare. Andra fick helt enkelt inte vara med.

Jag må ha fått ett och annat om bakfoten men jag har alltid trott att politiker vill nå ut med sina budskap till så många som möjligt. På kommunfullmäktiges sammanträden kan vi kommuninvånare gå och lyssna till det som sägs; på vilket sätt var informationen som skulle lämnas på detta möte så speciell att man ansåg det lämpligast att visa ut någon som jag?

Lena Blomstrand

tisdag 18 juni 2013

Bristande respekt och förståelse

Årjängs första lokala folkomröstning är avklarad och utfallet visar på en klar majoritet för att invånarna vill bevara skolorna i Bön och Blomskog. Siffror som redovisar att 6 av 10 röstade mot BUN:s förslag och där samtidigt majoriteten av de röstberättigade gick till valurnorna, talar sitt tydliga språk.

Resultatet till trots menar de som är för en nedläggning av skolorna att 59 % NEJ är en minoritet.  Genom att införa ett helt nytt sätt att tolka valresultatet anser de sig ha rätt att ignorera den demokratiska folkomröstningen och istället följa sin på förhand utstakade linje. Aldrig förr har soffliggarna räknats in i ett demokratiskt val, men nu har det alltså skrivits historia. Genom att slå samman rösterna för JA till nedläggning med antalet som valde att avstå att rösta, hävdar S, C och delar av M att majoriteten gett fullmäktige rätten att avgöra frågan. Fantasin kan vi inte slå ner på, men verklighetsuppfattningen hos dessa politiker är helt klart på sin plats att ifrågasätta.

Föregående valperiod 2006-2010 satt C på de ledande posterna. Förslaget inför kommunvalet 2010 bör, med samma resonemang som ovan, alltså varit att C skulle sitta kvar och att de röstberättigade skulle lägga sin röst för om detta skulle gälla vidare eller inte. Hur kunde då C enbart få knappa 25 % av rösterna i valet 2010? Varför räknades inte de 2357 personer som ej gick till valurnorna in till C:s fördel? Att dessa personer valde att inte rösta, bör ju med all rimlighet betyda att de ger C fortsatt förtroende till ledande poster i kommunen och då bör ju C istället fått 47 % av rösterna och därmed fler mandat, eller? Ett sådant resonemang faller på sin egen orimlighet och att använda detta som ett argument för att bortse från hur majoriteten i folkomröstningen röstat är ett direkt hån mot både väljare och demokratin.

Vidare menar den politiska JA-sidan att valdeltagandet var lågt. Med tanke på att folkomröstningen, på pappret, enbart gällde två skolor och det faktum att JA-sidan med kommunalrådet i spetsen tidigt gått ut och vid upprepade tillfällen deklarerat att det är ovisst om kommunfullmäktige ska ta hänsyn till resultatet samt att planen från början var att ta beslut om nedläggning innan folkomröstningen ens ägt rum, så är ett valdeltagande på 51 % något som skall behandlas med full respekt. Lika så att 59 % av dessa, majoriteten, röstade mot nedläggning.

Föräldragruppen för skolutveckling ifrågasätter om S, C och delar av M är de rätta att delta i beslutsprocessen i vår kommun. Genom sitt uttalande om varför de väljer att ignorera majoriteten visar de en total nonchalans gentemot väljarna. En folkomröstning är enbart rådgivande, men om man väljer gå emot den och ignorera folkets vilja så ska det ske rakryggat och inte genom ett agerande som visar allt annat än respekt och förståelse för det demokratiska samhället!

Föräldragruppen för skolutveckling
Cecilia Axelsson
Maria Jonasson
Kermith Andersson
Robin Karlsson
Marie Nävehed
Fredrik Eriksson
Sara Thell Andreasson
Mona Jonsson

måndag 10 juni 2013

Majoriteten röstade NEJ!

Det preliminära resultatet av folkomröstningen har offentliggjorts. 59 % röstade NEJ och 39 % röstade JA till nedläggning av skolorna i Bön och Blomskog. Valdeltagandet var 51 % vilket får ses som en bra siffra när frågeställningen på pappret enbart rörde två av nio skolor. Det slutliga valresultatet släpps under onsdagen, men eftersom skillnaden är så pass stor som 59 % mot 39 % så lär den bara finjustera siffrorna. Resultatet kommer därmed att stå sig.

Tack alla ni som på olika sätt väljer att stödja vårt arbete och tack alla ni som röstade NEJ till nedläggning! Nu hoppas vi på att kommunfullmäktige beslutar så som majoriteten i folkomröstningen har röstat!

måndag 3 juni 2013

Kommentar på Socialdemokraternas anledningar till att ej medverka vid skoldialogen

Föräldragruppen för skolutveckling har idag deltagit i en intervju av Sveriges radio Värmland där ämnet var gårdagens debatt och den stundande folkomröstningen. Förutom oss fanns Socialdemokraterna på plats genom gruppledaren Daniel Schützer.

Precis som vid min kommentar på Centerpartiets anledningar till att ej delta vid skoldialogen så vill jag börja med att tacka Socialdemokraterna för att ni ger oss ett svar på varför ni väljer att avstå en debatt med andra partier och allmänheten. Det är dock beklagligt att ni inte ger förklaringen direkt till oss som bjudit in er utan ger den i samband med en intervju dagen efter det att debatten skulle ha ägt rum. 

I intervjun fick vi tre anledningar till att varför Socialdemokraterna valde att inte delta på skoldebatten.
 • Främsta anledningen är att det redan varit en debatt i fullmäktige
  Ja, vid fullmäktigemötet 29/4 gick en tre timmar lång debatt av stapeln. En debatt mellan politiker. Vi som åhörare, allmänheten, hade inte rätt att ställa några frågor. Istället fick vi lyssna till hur bland annat frågan "Anser ni att det är rätt mot folket att ta beslut i skolfrågan innan folkomröstningen ägt rum?" upprepades gång efter annan. Vid varje tillfälle möttes frågan av tystnad. Inte en enda politiker på JA-sidan valde att svara. Varför? Kan ni förstå varför vi menar att en skoldebatt politiker-politiker-allmänheten är nödvändig?
 • Vi ställer inte upp på en debatt som våra motståndare arrangerar
  Den här anledningen måste jag erkänna att jag har väldigt svårt för att förstå. Varför ställer ni inte upp på en debatt som är arrangerad av era motståndare? Vem skulle anordna debatten för att ni skulle tacka ja till att delta? När det gäller skoldebatten som Föräldragruppen för skolutveckling bjöd in till, så kunde ni se att vi skulle återkomma med lokal och debattens upplägg.

  *************
  Hej
  Föräldragruppen för skolutveckling bjuder in till en debatt om framtida skolorganisation i Årjängs kommun. Vi vågar påstå att det är allas vår vilja att få så många som möjligt till vallokalerna den 9/6, oavsett åsikt!

  Vi önskar att en representant ur varje parti bokar in söndagen den 2/6 klockan 17:00 för att kunna delta i debatten där allmänheten får möjligheten att ställa sina frågor. OSA senast 26/5.

  Mer information om debattens upplägg, lokal mm kommer i nästa vecka, men boka in datumet redan nu.

  Hör gärna av er om ni har några frågor.
  *************

  Varför valde ni inte att höra av er och ställa frågan om ett samarrangemang?
 • Viktigaste anledningen är att vi har haft en hätsk debattnivå
  Att det är känslor inblandade i den här frågan kan jag hålla med om, men varför avböjer ni en debatt arrangerad av oss, Föräldragruppen för skolutveckling? Ni måste väl förstå att vi är lika måna som ni är om att hålla debatten på rätt nivå? 

Att vi har olika åsikter i frågan om framtida skolorganisation råder det inget tvivel om och det är ju lite det som är poängen med en debatt, men att ni väljer att inte ställa upp på en dialog där allmänheten kan ta del av båda sidors argument samt få möjligheten att ställa frågor direkt till er förstår jag inte alls. 

För att få en mer positiv avslutning av min annars ytterst besvikna inställning till ert agerande att systematiskt avböja dialog med oss och i skoldebatten även allmänheten, så vill jag tacka dig Daniel Schützer för pratstunden idag. Jag har sagt det till dig innan, men väljer att göra det igen. Det här borde vi göra oftare!

Cecilia Axelsson, Ordförande i Föräldragruppen för skolutveckling

Vår kampanjfolder - Rösta NEJ!

I förra veckan delades vår kampanjfolder inför folkomröstningen ut till kommunens invånare. Har du inte fått den? Under nationaldagsfirandet finns vi på plats i såväl Årjäng som Östervallskog. Då kan du ställa frågor till oss och självklart hämta ditt exemplar av vår folder!

Folderns omslag

Folderns mittuppslag

söndag 2 juni 2013

Medkänsla, respekt, tillit och förtroende

Det är med stor besvikelse som jag skriver här ikväll. Jag känner mig sviken som väljare, men framför allt känner jag mig sviken som förälder. Jag levde på hoppet in i det sista, men icke. Skoldebatten idag var tänkt att ge svar på mina frågor, men de som sitter inne med svaren valde att inte delta.

Jag vill rikta mitt missnöje till er som, över mitt huvud, bestämmer vilka frågor jag får svar på och vilka som lämnas obesvarade. Vad vet ni om vilka funderingar jag har för mina barn? Vad vet ni om mina barns behov och vilka förutsättningar som de behöver? Att som förälder känna oro över att barnen inte behandlas på bästa sätt och sedan inte få möjligheten att ställa frågorna till er som bestämmer hur deras framtid ska se ut är ett otroligt respektlöst och nonchalant agerande från er sida.

Debatten ikväll skulle handla om så mycket mer än siffror, byggnader och politiska beslut. Den skulle handla om vad som är viktigast för mig. Mina barn och deras framtid. Det faktum att ni är förtroendevalda ger er inte rätten att avgöra vad som är bäst för mina barn utan att ha dialog med mig som förälder. Jag hoppas verkligen att ni förstår vad ert val att inte delta vid skoldebatten innebar för mig. Känslan av att känna sig mindre viktig än annat. Känslan av att mina barn bara är brickor i ett spel där medkänsla, respekt, tillit och förtroende inte är en del av reglerna.

Jag har vacklat inför folkomröstningen nu på söndag. Vilket alternativ ger de bästa förutsättningarna för mina barn? Efter kvällens möte inser jag att ett NEJ är det enda rätta. Det andra alternativet där jag och mina barn inte prioriteras är inte aktuellt. Medkänsla, respekt, tillit och förtroende är det som jag går till val på. Både nu på söndag och hösten 2014.

En sviken förälder

Besvikelse och frustration - igen

Dagens debatt blev ingen debatt. JA-sidan valde att inte delta och därmed uteblev även den förväntade diskussionen som skulle ge svar på så många frågor. Svar ur olika synvinklar. Argument för och emot. JA eller NEJ? 

Som initiativtagare och arrangör av debatten känner Föräldragruppen för skolutveckling både frustration och besvikelse. Frustration över att åter igen nekas dialog med merparten av de folkvalda politikerna i en så viktig fråga som framtida skolorganisation och besvikelse över att allmänheten inte fick möjlighet att ta del av båda sidors argument. Flertalet av representanterna från JA-sidan uttrycker sig på olika sociala medier så som Facebook och bloggar och även i debattartiklar i diverse tidningar, men att ställa upp på en dialog verkar vara helt uteslutet. Varför väljer man att kritisera och konstatera i skrift, men inte att delta i en dialog öga mot öga? 

Vi vill ge en eloge till de politiker i M, Kd och Fp som faktiskt ställer upp och står rakryggade och tar emot allmänhetens frågor, oavsett åsikt. Vi vill även ge ett stort tack till Missionskyrkan i Årjäng och moderatorn Mogens Nielsen.

Föräldragruppen för skolutveckling fortsätter sitt arbete och ni träffar oss närmast på nationaldagsfirandet i Årjäng och Östervallskog. Vi svarar gärna på era frågor, såväl här på bloggen och Facebook som öga mot öga!

Inför skoldebatten 2/6

Välkomna på debatt idag klockan 17.00 i Årjängs Missionskyrka

Föräldragruppen för skolutveckling står för arrangemanget i Missionskyrkan nu i eftermiddag och kommer även att sitta med i debattpanelen. Från de politiska partierna sitter en representant från Kd, en från M samt en från Fp. Moderator är Mogens Nielsen.

I eftermiddag har allmänheten möjlighet att ställa sina frågor om hur NEJ-sidan ser på framtida skolorganisation. Media har i såväl tidningar som TV och radio bevakat situationen under en längre tid och även de kommer att finnas på plats ikväll.

Tyvärr har S, C och Np vald att inte delta. C har via Årjängsportalen angett sin anledning till varför de väljer att inte medverka. S och Np har tackat för inbjudan, men avstår medverkan utan förklaring. V och SD har vi inte fått något svar från alls, trots påminnelse. Vi kan inte annat än beklaga detta. Därmed så kommer inga politiker finnas på plats som kan ge ett svar på varför någon ska rösta JA till nedläggning nästa söndag. Det finns heller inga politiker på plats som kan svara på varför de väljer att behandla barnen så respektlöst eller varför de planerat att ta beslut innan folkomröstningen eller varför de säger att C-hallen är utdömd när det saknas protokoll för detta eller hur det kommer sig att vår kommun har krympt de senaste tre åren.

Vi är säkert många som hade hoppats på att få svar på fler av våra frågor till JA-sidan och sett fram emot en livlig politisk debatt i en av kommunens viktigaste frågor, men de som avböjt att delta verkar inte vara av samma uppfattning. Däremot så ställer Föräldragruppen för skolutveckling och Nya Alliansen upp på allmänheten och välkomnar alla frågor. Vi ser fram emot att få träffa så många som möjligt av er!

lördag 1 juni 2013

Kommentar på Centerpartiets anledningar till att ej medverka vid skoldialogen

Centerpartiet har avböjt att delta i skoldialogen nu på söndag. Anledningarna har skickats in till Årjängsportalen där Föräldragruppens för skolutveckling har gjort en kommentar.


Hej styrelsen för Centerpartiets kommunkrets
Jag vill börja med att tacka för att ni ger ett mer utförligt svar än det vi fått innan, på varför ni väljer att avstå en debatt med andra partier och allmänheten. Det är dock beklagligt att ni ger förklaringen här och inte direkt till oss som har bjudit in er, men eftersom ni ändå väljer det här forumet för en dialog så ska jag självklart kommentera er anledning till att inte medverka imorgon.

Det är korrekt att vi i Föräldragruppen för skolutveckling har haft ett möte med centerpartiets fullmäktigeledamöter. Under 2 timmar fick vi möjligheten att ställa våra frågor, men vad fick vi för svar? Vid ett antal viktiga frågor möttes vi av tystnad. Vart finns konsekvensbeskrivningen för Töcksfors högstadium? Vart finns konsekvensbeskrivningen för lokalerna? Vad är beräkningen för skolskjutsarna baserad på? Hur kan man rösta JA till ett bristfälligt beslutsunderlag? Anser ni det rätt att beslut tas innan folkomröstningen? Hur kan ni anse att hyreskostnaden är en besparing för kommunen som helhet när den bara flyttas från BUNs konto till KS? Centerpartiet må vara nöjda med det mötet, men det är inte vi.

Vid fullmäktigemötet 29/4 deltog ett stort antal personer från allmänheten vilket tyder på att frågan berör väldigt många. Dialogen politikerna emellan pågick i 3 timmar som ni skriver, men många frågor är fortfarande obesvarade. Gång på gång ställdes frågan "Anser ni att det är rätt mot folket att ta beslut i skolfrågan innan folkomröstningen ägt rum?". Precis som på vårt möte med er så möttes den frågan av tystnad.

Att ni tar upp medborgardialogen som argument till att möten ägt rum ställer jag mig mycket frågande till. Visst, frågorna om framtida skolorganisation har av förklarliga skäl ställts av allmänheten vid de tillfällena, men varje gång så har det hänvisats till att medborgardialogen är avsedd för hur de olika verksamheterna bedrivs i dagsläget och inte hur de eventuellt kommer att se ut framöver. En följdfråga när det gäller medborgardialogen när den ändå kommer på tal. Varför har inte samtliga kommundelar erbjudits två möjligheter till medborgardialog? Speciellt med tanke på att det nu enligt er verkar vara ett forum för att ställa frågor om skolans framtid?

17/5 skickade vi ut en inbjudan till debatt i skolfrågan.
*************
Hej
Föräldragruppen för skolutveckling bjuder in till en debatt om framtida skolorganisation i Årjängs kommun. Vi vågar påstå att det är allas vår vilja att få så många som möjligt till vallokalerna den 9/6, oavsett åsikt!

Vi önskar att en representant ur varje parti bokar in söndagen den 2/6 klockan 17:00 för att kunna delta i debatten där allmänheten får möjligheten att ställa sina frågor. OSA senast 26/5.

Mer information om debattens upplägg, lokal mm kommer i nästa vecka, men boka in datumet redan nu.

Hör gärna av er om ni har några frågor.
*************
Det framgår klart och tydligt att arrangemanget inte var spikat vid inbjudan. Hade ni verkligen velat delta så fanns all möjlighet till att ge er syn på både debattledare och lokal, men även arrangemanget som helhet. Detta valde ni att inte göra. Varför?

När det gäller val av lokal och moderator så valde vi Missionskyrkan för att den är lämplig för den här typen av arrangemang och vi valde moderatorn utifrån att han är opartisk i sin roll som moderator. Det har han visat vid flertalet tillfällen och vi har ingen anledning till att misstro honom i det här uppdraget.

Att debatten arrangeras av NEJ-sidan är korrekt, då det är vi i Föräldragruppen för skolutveckling som står för inbjudan, men hade ni tänkt att ge allmänheten samma chans till att få ställa sina frågor så hade vi mer än gärna gjort detta i samarbete med er. Dock har vi inte fått någon sådan inbjudan eller signaler i övrigt från er.

Som sista förklaring till varför ni väljer att inte delta vid debatten imorgon, är att det inte finns något finansierat alternativ från NEJ-sidan. Vi i Föräldragruppen för skolutveckling har inte tillgång till alla siffror som inte redovisas i beslutsunderlaget. Däremot så förstår även vi att om exempelvis en hyreskostnad flyttas från BUN till KS så medför inte det någon besparing för kommunen som helhet. Att den däremot redovisas som en besparing kan vi inte förstå. Vi kan heller inte förstå hur man kan komma fram till en siffra för skolskjutsens kostnad när man inte kan redovisa vad denna är baserad på. Frågetecknen är avsevärt många fler än så. Provisoriska baracker ses som investeringar för att inte belasta BUNs budget. Extra lärartjänster som behövs när en årskurs förslagsvis delas i 3 redovisas inte alls. Detta är bara några av oklarheterna som ni väljer att inte redovisa på rätt sätt. Att ni sedan menar att inga andra förslag har kommit in och ni frågar oss om vad vi vill lägga ner istället för bygdeskolorna samtidigt som ni väljer att inte svara på våra frågor är lågt. Vad anser ni att ni gör när ni flyttar kostnader från BUN till KS och andra nämnder?

Jag har full respekt för att ert medlemsmöte är överens om att inte delta på dialogen imorgon. Däremot så har jag inte fått något bra svar på varför.

Cecilia Axelsson, Ordförande i Föräldragruppen för skolutveckling