fredag 29 november 2013

Barnomsorgen i Töcksfors föreslås omorganiseras

På barn- och utbildningsnämndens senaste möte (21/11) var rektorerna från skolan och barnomsorgen närvarande. En av punkterna som togs upp var barnomsorgen i Töcksfors som det på grund av köer måste göras någonting åt. Rektor och förskolechef för barnomsorgen i Töcksfors är Madelene Alfredsson och med sig till mötet hade hon ett dokument som hon hade skrivit under för personal i Töcksfors barnomsorgsområde, ett dokument där personalen bland annat tar upp vilka konsekvenser omorganisationen kan få för barnen. 

I dokumentet kan man bland annat läsa att man på grund av kö till småbarnsavdelningarna behöver omorganisera grupperna, vilket kommer att ske på flera avdelningar, från Ängen till Droppen, från Havet till Ängen, från Björken till Havet. Vidare kommer även barn från småbarnsavdelningarna Rönnen och Tallkotten att flyttas över till Björken vilket ger lediga platser till nya barn på de frånflyttande avdelningarna (Rönnen och Tallkotten).

Några konsekvenser omorganisationen kan komma att få för barnen tas upp i dokumentet, bland annat att det blir för många barn på ett ställe vilket leder till att "personalen upplever att de inte räcker till för alla barn". Vidare menas att det även kan komma att påverka barnens språkutveckling, ökad stress och att fler konflikter uppstår. Högre ljudnivå, fler vuxna som barnen ska förhålla sig till, längre väntetid för att få hjälp och att risken för att de kommer att bli avbrutna i de saker de håller på med anses också kunna ske i större utsträckning enligt personalens konsekvensbeskrivning.

Inte minst är personalen oroliga över barnens säkerhet: "Det är svårt att garantera barns säkerhet", och de efterlyser en långsiktig lösning vilket även vi i Fokus på förbättring gör. 

Värt att tänka på är att personalen kommer att göra sitt bästa för att det ska bli så bra som möjligt för barnen, det kommer att bli tufft för både barn och personal men att man löser det på bästa sätt.

Delar av konsekvensbeskrivningen från personalen inom Töcksfors barnomsorg

torsdag 28 november 2013

Starta friskola?

Vi i Fokus på förbättring har bjudit in föräldraföreningarna som hör till Töcksfors högstadiums upptagningsområde samt diverse intressenter till ett möte om att eventuellt ansöka om friskola för Töcksfors högstadium. För att det ska vara möjligt att få till en ansökan så måste det finnas en arbetsgrupp som kan ta tag i det hela, därför undrar vi nu om du vill vara med i den gruppen? Det kommer att bli mycket jobb, själva ansökan ska vara inne redan 31 januari 2014 för att kunna starta friskola hösten 2015 (då det kommunala högstadiet flyttar till Årjäng), så det gäller att den som ger sig in i det här är inställd på detta. Det kommer alltså att vara själva friskolegruppen som kommer att göra allt arbete med friskoleansökningar och annat som tillkommer (ej eventuell drift), vi i Fokus på förbättring kommer att finnas som ett stöd men kommer inte vara den drivande parten. 

Känner du att du är intresserad av vara med i arbetet med ansökan om att starta en friskola tillsammans med andra driftiga föräldrar (med stöd av intressenter och kanske eventuellt föreningar) så hör av dig till Jessica Danielsson, vice ordförande i Fokus på förbättring (gärna innan onsdag 4/12):
mobil: 070-56 78 249

Det är som sagt ett möte inplanerat mellan föräldraföreningar, intressenter, Fokus på förbättring och förhoppningsvis en början till en arbetsgrupp.

Styrelsen för Fokus på förbättring

onsdag 13 november 2013

Överklagan till kammarrätten i Göteborg


Nu är överklagan inlämnad till kammarrätten i Göteborg vilket är nästa instans efter förvaltningsrätten i Karlstad. Vi har tagit hjälp av David Ryffé på juristfirman Vide i Göteborg som har formulerat överklagandet. I det kan man bland annat läsa att vi överklagar förvaltningsrättens dom, yrkar att man ska meddela prövningstillstånd i målet, upphäver förvaltningsrättens dom samt bestämmer att det överklagade beslutet inte ska gälla.

Grunden för prövningstillståndet är att få ärendet prövat enligt skollagens bestämmelser vilket man inte gjorde i förvaltningsrätten. Avslaget i förvaltningsrätten hänvisades enbart till kommunallagen. 

Det vi baserar vårt överklagande på är skollagens 4 kapitel 3, 9 samt 13-14§§ vilka handlar om samråd, vilket vi anser helt har uteblivit när det gäller nedläggningarna av skolorna i kommunen. 

En överklagan tar tyvärr ganska lång tid att få svar på, men vi hoppas att man kommer att ta upp vårt ärende så snart som möjligt.

fredag 8 november 2013

Öppet medlemsmöte 24/11

Fokus på förbättring bjuder in alla som är intresserade till ett öppet medlemsmöte söndagen den 24 november klockan 17.00 i missionskyrkan i Töcksfors. Här kommer vi att informera om vad som händer kring överklagan av skolnedläggningarna och annat smått och gott. Dessutom, vad önskar ni att vi ska lägga fokus på i framtiden? Alla är varmt välkomna!

Öppet medlemsmöte 24/11 kl 17.00 missionskyrkan i Töcksfors

 Hälsningar styrelsen Fokus på förbättring

Önskar du bli medlem, stödja vårt arbete och ta del av information via e-post? Hör av dig till oss via fokuspaforbattring@gmail.com

torsdag 7 november 2013

Informationsmöte "Nya skolan" 5/11


Tisdag 5 oktober bjöds föräldrar till elever i Töcksfors skola samt bygdeskolorna Bön, Holmedal och Stommen in till ett informationsmöte om "nya skolan". De som deltog i mötet var:

May Bjerklund, skolchef
Helene Lorentzon, rektor
Maria Andersson, Klara arkitektbyrå
Göran Grönkvist, Klara arkitektbyrå
Marit Segolsson, bygg- och fastighetsingenjör

Enligt inbjudan skulle även representant från barn- och utbildningsnämnden samt Fredrik Ernstson, projektledare "nya skolan" komma men dessa uteblev.

Helene började mötet med att hälsa föräldrarna välkomna för att sedan lämna över till May som informerade om hur det hela hade börjat, med besök på olika högstadieskolor i Värmland för att se vilka lösningar man hade till att man idag arbetar tätt tillsammans med arkitektbyrån med hur den nya skolan ska se ut.

Efter May tog Maria från Klara arkitektbyrå över och förklarade de olika stadier som man tagit sig igenom fram till hur dagens ritning ser ut. Den nya högstadiebyggnaden kommer att bli drygt 4000 m2 stor, med administration, kafeteria, slöjdsalar, elevhälsa mm på den undre våningen. På den övre våningen planeras det för klass- och grupprum, naturorienterade ämnen samt musiksal. Skolan kommer att bli öppen och ljus, skofri med genomgång till matsal och aula. Dessutom planerar man för en bättre trafiksituation än idag och en bättre utemiljö som ska uppmuntra även högstadieelever att spendera mera tid utomhus.

Marit förklarade vilket arbete man håller på med idag, som att flytta avlopp, dra fram fjärrvärme samt förbereda för fiberanslutning.

Till slut gavs möjligheten till att ställa frågor vilket ett fåtal föräldrar gjorde. Bl.a. ställdes frågan om vad som kommer att hända med dagens lokaler som slöjd och hemkunskap använder. Dessa skulle eventuellt komma att användas till fritidshem samt ut-/ombyggnation kök och matsal, förslag finns även på att bygga en egen lite mindre matsal för de yngre barnen.
Man undrade över om man kommer att kunna hålla budgeten på 100 miljoner samt om det inte då kommer att tillkomma ytterligare kostnader då lösa inventarier eller kök/ombyggnad av slöjd/hemkunskapslokaler inte ingår i investeringsbudgeten. Som svar på detta fick man att man kommer att hålla sig inom budget och att övriga kostnader kommer att hamna på respektive nämnd som kommer att få lösa detta på bästa sätt.
Frågan om skolskjutsar ställdes även men detta kunde man inte svara på i dagsläget då man håller på och upphandlar skolskjutsar, kommer att vara färdigt den 1 december och i den upphandlingen ligger även nya bussar in till Silbodalskolan.

Om man hade övriga frågor så var det bara att höra av sig till
Helene: 0573-139 51 / Helene.Lorentzon@arjang.se
May: 0573-142 02/070-316 86 44 / May.Bjerklund@arjang.se


Jessica Danielsson
Vice ordförande Fokus på förbättring

fredag 1 november 2013

Överklagan och möte om högstadiebygge

Ni som har anmält er E-postadress till oss, fick i dagarna ett meddelande om hur föreningen Fokus på förbättring har valt att gå vidare med bland annat överklagan kring framtida skolorganisation i Årjängs kommun. Här nedan följer ett utdrag ur meddelandet. 
Vill du bli medlem och ta del av information om  och stödja vårt arbete? Anmäl din E-postadress till oss, fokuspaforbattring@gmail.com och så skickar vi information om medlemsavgift mm till dig. Informationen om hur du blir medlem finns även här på bloggen, men för att vi ska kunna lägga in dig för informationsutskick behöver vi din E-postadress. 
Överklagan om framtida skolorganisation i Årjängs kommun
Nu har vi tagit del av beslutet och i det kunde vi läsa att Förvaltningsrätten anger i sin bedömning av överklagan att frågor som samråd och information är ”lämplighetsfrågor som inte kan göra att ett kommunalt beslut upphävs vid en laglighetsprövning”. Detta hade vi kunnat godta OM det varit så att samråd och information i skolfrågan hade funnits men varit bristfällig, men när det gäller nedläggningen av Töcksfors högstadium så har inget av delarna skett. Vare sig elever eller föräldrar har fått information eller varit i samråd i frågan.
I beslutet från Förvaltningsrätten kunde vi även läsa att en av ledamöterna var skiljaktig i domslutet. Ledamoten anförde att Årjängs kommun inte kunde anses ha visat att författningsenligt samråd enligt skollagen ägt rum och att kommunens beslut därmed var olagligt och därför skulle upphävas.
I och med att man avslagit vår överklagan på vad vi anser är felaktiga grunder samt det faktum att en av ledamöterna tolkar lagtexterna på samma sätt som oss, gör att vi har beslutat oss för att överklaga avslaget och därmed beslutet att lägga ner skolorna, till Kammarrätten.
Möte för Töcksfors rektorsområdeI dagarna har samtliga föräldrar till elever inom Töcksfors rektorsområde bjudits in till ett möte om den ”Nya skolan”. Mötet äger rum i Töcksfors missionskyrka 5/11 kl. 18.00 och kommer enligt inbjudan att besvara frågor som bakgrund till det nya gemensamma högstadiet, hur planerna ser ut för bygget och inte minst vad beslutet innebär för de elever som tillhör Töcksfors rektorsområde. Fokus på förbättring kommer självklart att finnas på plats och vi har satt nästa styrelsemöte till dagen efter det stora informationsmötet för att diskutera och reflektera över det som kommer att delges. Har ni några frågor före/efter mötet är ni välkomna att ta kontakt med oss, men vänligen respektera att det inte är vi som bjudit in till mötet i Missionskyrkan och att under informationsmötet är våra representanter i första hand där som föräldrar till sina barn.