torsdag 28 mars 2013

BUNs förklaring till artikel i NWT


Föräldragruppen för skolutveckling blev mycket upprörda då vi nekats möte med BUN i anslutning till deras beslut 26/3 och det samma kväll publicerades en artikel gällande beslutet i NWT. Idag kom ett sms från BUNs ordförande där hon gav sin förklaring till artikeln.

Hej!
Jag vill bara ge en förklaring till artikeln i NWT igår. Jens intervjuade mig på fm innan mötet ang bakgrunden till au's förslag. Han skulle ringa mig efter justeringen kl tio på onsdagen och stämma av. Någonstans har han snappat upp vad beslutet blev och publicerade artikeln med en ny ingress och vips såg det ut som om jag hade pratat med honom direkt efter mötet. Jag förstår om du tror att jag lurade dig men det gjorde jag inte. Jag borde kanske kunnat räkna ut att det kunde hända men jag har en gås oplockad med Jens just nu. Tacksam om du vidarebefordrar detta till föräldragruppen. Trevlig helg! Annika

BUNs beslut till ny skolorganisation

I tisdags 26/3 tog BUNs sitt beslut om ny skolorganisation i Årjängs kommun. Föräldragruppen för skolutveckling önskade ett möte direkt efter BUNs avslutade möte, men nekades då det inte var bestämt om protokollet skulle justeras per omgående eller inte. Utan justerat protokoll kan nämnden inte gå ut med fattat beslut. Innan möte äger rum med Föräldragruppen för skolutveckling, meddelade BUN även att samtliga berörda föräldrar skulle informeras först.

Redan på kvällen 26/3, samma dag som BUN fattade sitt beslut, publicerade NWT en artikel på nätet och efterföljande dag i den tryckta tidningen  där beslutet framgick. Artikeln upprörde många inom Föräldragruppen för skolutveckling då vi nekats möte.

Protokollet är nu justerat och finns att läsa på Årjängs kommuns hemsida. BUNs beslut kom inte som någon överraskning då de gick på BUNs AUs förslag.

Förslag till beslut från BUN AU

 • Blomskogs skola läggs ner och eleverna flyttas in till Silbodalskolan hösten 2013. Skolbarnomsorg, dvs fritids, erbjuds i Årjäng.
 • Böns skola läggs ner och eleverna flyttas in till Töcksfors skola hösten 2015.Skolbarnomsorg, dvs fritids, erbjuds i Töcksfors.
 • Töcksfors högstadieskola läggs ner och elevena flyttas in till Silbodalskolan hösten 2015.
Vidare skrivs också att om antalet elever på övriga låg- och mellanstadiesklor fortsätter att minska så kan inte framtida förändringar uteslutas. Skälen anses vara såväl ekonomiska som pedagogiska och sociala. De skolor som enligt förslaget bör behållas som egen skolenhet i ett längre perspektiv är Silbodal, Töcksfors och Svensbyn.

Från 4 ledamöter i BUN lades ett annat förslag till beslut i BUN fram.

Förslag till beslut i BUNs ärende rörande framtidens grundskoleorganisation
Bevara Blomskogs och Böns skolor

En nedläggning där inte några besparingar kommer att göras, och risken är att det enda som uppnås är en kvalitetsförsämring för eleverna på både lämnande och mottagande skolor, med avseende på livskvalitet, restid, lärartäthet och klasstorlek, är inte motiverad.
Satsa istället resurser på att minska klasserna på centralorterna, omorganisera resurserna för det särskilda stödet för att frigöra pedagoger som istället kan gå in som klassmentorer. Detta tror vi kan skapa en likvärdig skola för alla kommunens elever, utan att försämra för de som har det bra idag.

Kostnaderna för att täcka dagens underskott bör täckas av en ökad ramtilldelning från kommunfullmäktige. Den ökade ramtilldelningen kan finansieras med det ökade utjämningsbidrag som väntas komma.

Bevara Töcksfors högstadium.
Kommunfullmäktige beviljade 100 miljoner för om och tillbyggnad av Silbodalskolan. 
Vi anser att man bör bygga ett nytt högstadium i Årjäng, som är storleksmässigt anpassad till att enbart ta emot framtida elever i dagens upptagningsområde. Kostnaden för ett mindre högstadium ryms mer än väl inom 100 miljoner. Resterande del av investeringsbudgeten bör fördelas mellan Årjäng och Töcksfors låg och mellanstadieskolor och Töcksfors högstadium, för renovering av befintliga lokaler. Som exempel kan nämnas att den nybyggda lokalen som inrymmer skolbarnomsorgen i Töcksfors kostade 12 miljoner. 

Stefan Moberg (KD)
Therese Gustafsson (FP)
Annika Sahlin (FP)
Anna Moberg (M)

I protokollet finns även en reservation inlämnad mot BUNs majoritetsbeslut.

RESERVATION

Undertecknade ledamöter i Barn och utbildningsnämnden reserverar sig mot BUN's majoritetsbeslut 2013-03-26 gällande Ny organisation för grundskolan i Årjängs kommun, till förmån för eget yrkande.

Vi behöver visa i denna kommunen att våra barn är det viktigaste vi har och därför satsa pengar på dom. Budgetramen behöver utökas så att vi kan satsa på centralskolorna utan att behöva ta bort väl fungerande skolor.

En djupare analys för hur en eventuell nedläggning skall genomföras och vilka konsekvenser det får för inblandade barn, föräldrar, lärare och övriga finns inte idag, vilket man bör beakta när man lägger ett förslag av denna vikt. Även vad det får för konsekvenser för bygden bör analyseras. Det finns heller inga utförliga siffror som visar på besparing.

Hänvisar till inlämnad skrivelse på BUN AU 2013-03-11 från de tre allianspartierna.

2013-03-26

Therese Gustafsson, FP
Annika Sahlin, FP
Stefan Moberg, KD
Anna Moberg, M

onsdag 27 mars 2013

Skrivelse: Fotbollsträning eller läxor?Fotbollsträning eller läxor?
Ska ett barn idag behöva välja mellan läxor och sina fritidsaktiviteter? Om man bor i västra delarna av Årjängs kommun så är svaret ja!                                                                                                     

Högstadieelever som bor i Östervallskog och Fågelvik lär efter 2015 inte hinna med både skolarbetet och att ha en fritidsaktivitet. Jag har själv två idrottande barn som går i högstadiet i Töcksfors så jag vet vad som krävs i tid för att få det att fungera utan att skolarbetet blir lidande.
Årjängs kommunpolitiker hänvisar till det svåra ekonomiska läget och att det inte finns några andra alternativa lösningar än en storskola i Årjäng.                                                                                              
 

Jag undrar hur förslaget hade sett ut om BUNs ordförande hade bott i Östervallskog med idrottande högstadiebarn?
Antagligen hade vi haft en konsult som visat på faran med storskolan där den anonyme eleven blir ännu mer anonym, risken för att barn med dåligt självförtroende hamnar fel och i värsta fall börjar med droger som är enklare att få tag på i Årjäng. Konsulten hade säkert tagit med det negativa med att barnen som får ägna mycket av sin fritid i buss inte kommer att hinna med några fritidsaktiviteter  och därmed får en sämre hälsa.  Säkert hade konsulten även  tagit med miljöaspekten som ett argument för att  inte forsla en massa barn i buss till Årjäng. Konsulten hade antagligen föreslagit  två högstadium, ett i Årjäng och ett i Töcksfors. I Årjäng hade nog konsulten föreslagit att Ågyskolan skulle läggas ner och att de lokalerna skulle kunna användas som ett komplement till de lokaler som finns idag. Som argument för nedläggningen av Ågyskolan skulle konsulten påvisa det negativa i att arbeta i små klasser när man går i gymnasieskolan, vikande elevunderlag  samt de höga kostnader denna skola har.
 Tyvärr så bor inte BUNs ordförande i vår del av kommunen,  jag är dock övertygad om att det finns andra lösningar som fungerar ekonomiskt utan att barnen blir lidande.
Så som förslaget ligger idag så binder man ris åt egen rygg! Töcksfors expanderar och kommer antagligen att fortsätta så, trafiken på E18 ökar och kommer även den att fortsätta öka. Den dag man inser att det inte är hållbart att transportera en massa barn med buss till Årjäng så blir det svårt att ändra detta när alla pengar läggs i en storskola.
Det finns fortfarande tid att låta förnuftet segra!

Roger Nilsson
Ungdomsansvarig
Töcksfors IF fotboll
tisdag 26 mars 2013

Skrivelse: Människor måste få kosta!
”Människor måste få kosta”

Detta brev vänder sig till er som har mandat att rösta i Årjängs Kommun kommunfullmäktige den 29 april. Ett datum som kan komma bli historiskt på många sätt. Och det är bara ni 21 st av 40 som kan se till att det blir ett positivt historiskt minne. Vilka 21 det blir spelar ingen roll! För jag tror inte att alla ni socialdemokrater tycker lika! Men vågar ni bryta er ut i denna viktiga fråga? Vågar ni stå för just det ni själva tror är bäst??
  Ni har ett ansvar för att denna kommun ska leva och mår bra och det görs med demokrati om jag inte har fått det om bakfoten. Vi folket har ju gett er borgliga mandat att föra och göra vår röst hörd så därför litar vi ju på er att ni lyssnar på oss! Tyvärr så är det några som helt och hållet har frångått detta vilket är oacceptabelt i våra ögon! Sen när ni inte kan möta oss med riktig information om varför gör det oss än mer frustrerade, lägg sedan på att föräldragrupper runt om i kommunen har arbetat fram förslag på förslag på hur vi TILLSAMMANS kan ändra situationen för våra skolor, men som ni inte tar till er verkar det som. Vi är många föräldrar och blivande föräldrar som värnar om våra och andras barn i detta vilket ni också bör göra!
Människor ung som gammal måste få kosta pengar!
Om ni hade gjort en ordentlig utredning från början med eleverna, föräldrarna, lärarna och varför inte bygdeföreningen så hade ni förmodligen kommit fram till en bra lösning, en lösning de allra flesta förmodligen hade accepterat. Vi kanske hade varit för att höja skatten ännu mer för att behålla skolorna för våra barn!  Men nu är det ju inte så!
Varför blev det ett högstadium i Töcksfors?? Har ni tänkt er den frågan någon gång? Vi vet! Och svaret var resorna först och främst!
Så kan du som röstar för en högstadieskola komma hem till våra barn och förklara varför just han/hon måste tillbringa så mycket tid i buss att han/hon förmodligen måste sluta med tex innebandy, fotboll, karate, boxning, dans mm pga att tiden inte räcker till! Eller att skolan är för viktig för att misskötas och därför måste tiden läggas på läxorna!
All fritidsintresse får komma i 3e eller 4e hand pga att man måste va pigg och alert när man är på plats i skolan.
Är det en lösning som DU tycker är ok? Ska våra barn tvingas sluta med sitt intresse pga att DU har röstat för att han/hon inte ska få den tiden? Tänk dig in i den situationen! Bygg gärna en ny skola i Årjäng men bygg den för de elever som i dagsläget är tänkt att gå där. Gör sedan en ordentlig utredning med som jag skrev ovan och kom fram till en lösning TILLSAMMANS med oss som har röstat dit dig att föra vår röst! Vill ni som går emot den röst som fört er till den positionen ni har i kommunen inte höra på oss så bör ni allvarligt fundera på att kliva åt sidan! Vi är inte mer dumma att vi förstår att ekonomin är viktig i kommunen men hur kan då BUN anlita en ”expert”, betala jobbet och sedan inte följa utredningen? Utan att heller där kunna ge oss en vettig förklaring!
Du borgliga, du har min röst, nu vill JAG att DU vågar stå för det som gjorde att DU fick MIN röst!

Anders


söndag 24 mars 2013

Skrivelse "Ordentliga utredningar och konsekvensbeskrivningar"

Laila Johansson har gjort en skrivelse där hon kräver att ordentliga utredningar och konsekvensbeskrivningar skall göras och att problemen som finns idag i de olika skolorna blir lösta innan man börjar omorganisera.

Ordentliga utredningar och konsekvensbeskrivningar

Hejsan!
Jag är förälder till 3 barn, sonen har flera funktionshinder. Han heter Tim och fyller 10 år i höst. Han har både hörsel och synnedsättning. Han gick på dagiset holken i fågelvik och nu går han om 2an i Stommens skola.

I 9 år har jag träffat ett antal läkare inom hörsel, syn, hab och barnmedicin, gått kurser och utbildningar om allt från diagnoserna till lagar om barns rättigheter i skolan. Haft föräldraträffar, hälsat på i skolor och suttit många timmar på SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten)
På varje träff har jag varit den föräldern som berättar vad man har rätt till och vad man kan få, hur bra det KAN va. Alla andra sitter med skräckhistorier eller berättar om bristen på stöd.

Tim har resurs, samma nu som när han började skolan. Det är väldigt ovanligt, oftast byts resurs varje termin om inte oftare. Vad beror det på? Antagligen att personalen trivs och att allt fungerar bra på skolan. Även under dagistiden var det en och samma person som var hans resurs.

Jag anser mig stark och skulle aldrig godta näst bästa för mina barn men den största anledningen till att jag är det, är att den närmaste personalen runt Tim ger mig den möjligheten. Alltså lärare, resurs och rektor! Det är dom som är viktiga.
Nu kan dom ge mig det, kommer dom kunna det sen? Dom är inte mer än människor och kan inte trolla.

Föräldrar har berättat för mig att dom har dåligt samvete när deras barns resurs ska på utbildning eller liknande för då blir det mindre personal i den klassen.. 19 mars var jag, Tim, resursen OCH läraren på Birgittaskolan i Örebro. Kommer dom ha möjlighet till detta sen med större klasser och säkert mindre resurser? Att dom har denna möjligheten är en förutsättning för att dom ska kunna göra ett bra jobb, en förutsättning för Tim att han kan få vara den han är och ändå bli förstådd men även en förutsättning för skolan och kommunen för att kunna ha fungerande verksamheter.

Att man har hörapparater innebär inte att man hör igen, det man inte hör kan man inte få tillbaka utan dom förstärker bara det man kan höra. Sen får hjärnan pussla ihop det till ord och meningar. När apparaterna eller slingan i klassrummet går sönder hör han nästan inget i ungefär 2 veckor som det ofta tar för att få det lagat eftersom all sån kunskap finns i karlstad.Då får resursen och läraren anpassa ännu mer vilket dom kan tack vare små klasser. Hur ska det lösas sen? Det ska anpassas utan att Tim känner sig udda och utan att påverka övriga klassen negativt!

När Tim skulle börja skolan var det nära att vi flyttade till Karlstad men eftersom Årjängs kommun då kunde erbjuda valet mellan flera skolor stannade vi. Blir det valet borta kommer många även välja bort kommunen. En av dom är jag. Jag vet att jag pratar för många. Speciellt när det gäller högfungerande barn med vissa problem tex npf-diagnoser. 
Dessa barn som begåvningsmässigt ligger på samma nivå som jämnåriga men har andra behov på tex inlärning hamnar i en gråzon. Det finns så vitt jag vet en specialpedagog i kommunen, EN! Ska det uttökas när behoven ökar?


Att särskilt stöd följer eleven och därmed beräknas kosta samma som det gör idag är bara delvis rätt. En resurs tillsätts i en grupp. Inte till en speciell elev. Tim går i en 2-3 klass och hans resurs finns där pga olika anledningar och för flera elever. Om nu dessa sätts i varsin klass vart ska då resursen? 2an eller 3an?

Årjängs kommun har mycket emot sig för att locka eller hålla kvar dessa familjer. Fritidsaktiviteter som är anpassade finns det inte många. Kortidsboende som är en bra insats man kan få om man har ett barn under LSS lockar heller inte många just för att kommunen är så liten så grupperna som sätts ihop dessa helger inte ger ens barn rätt utbyte. Läkare finns i Karlstad, får Tim ont i örat eller något så simpelt som en vaxpropp så är det bara att avboka allt man har planerat och börja färden till CSK. Personal som kan all teknik som används i skolorna idag som hjälpmedel finns i Karlstad. Det i sig är inte konstigt men det bör tänkas på innan man försämrar ännu ett område. Problemet är inte enbart stora klasser eller större skolor. Problemet är att kommunen är för liten för att klara hantera det!

Det finns alldeles för många frågetecken och för mycket som är osäkert. Man kan inte göra en sån här stor förändring så fort utan att veta säkert vad man gör. Det är våra barn som påverkas!

Kanske kan det bli bra men risken är för stor. Jag chansar inte med mina barn, dom är inga försökskaniner. Först vill jag se ordentliga utredningar och konsekvensbeskrivningar OCH att problemen som idag finns i de olika skolorna blir lösta innan man börjar omorganisera.

Hälsningar Laila Johansson

Sändningslista för denna skrivelse

Kommunfullmäktige genom Katarina Lundin
Kommunstyrelsen genom Ingemar Rosén
Barn- och utbildningsnämnden genom May Bjerklund
Centerpartiet genom Lisbeth Karlsson
Folkpartiet genom Lars Gustafsson
Kristdemokraterna genom Stefan Moberg
Moderaterna genom Weine Johansson
Nordmarkspartiet genom Bengt Fredriksson
Socialdemokraterna genom Torgny Sjögren
Sverigedemokraterna genom Trond Andersen
Vänsterpartiet genom Eia Liljegren Palmaer

Skrivelse "Förslag till beslut 2013-04-29"

Föräldragruppen för skolutveckling har gjort en gemensam skrivelse med förslag till beslut i kommunfullmäktige 2013-04-29.


Förslag till beslut i kommunfullmäktige 2013-04-29
Oavsett vilken åsikt man har om hur skolorganisationen ska se ut, borde ni i alla fall vara överens om att åtgärder måste till stånd för skolorna i Silbodal och Töcksfors. Samtidigt borde ni också kunna bli eniga om att det är omöjligt att genomföra förändringar inom den tidsplan som Jörgen S föreslagit, och samtidigt behålla den kvalitet på utbildningen, som både vi föräldrar, lärare, skollagen samt arbetsmiljölagen kräver.
I ett utlåtande från Lärarförbundets lokalavdelning i Årjäng den 21 februari skriver man att det redan i dag är stora problem I Töcksfors och Silbodal. Man säger också att ett genomförande enligt förslag från Jörgen S, kommer att skapa oacceptabla arbetsförhållanden för lärare och elever, varför besluten måste tas i rätt ordning.
Det är mycket viktigt att eventuella förändringar blir gjorda på bästa tänkbara sätt, och inte genom panikåtgärder eller dåligt genomtänkta beslut. Vi har ju val hösten 2014, och där kan mandaten komma att ändras. Ensidigt beslutade satsningar kan vara bortkastade pengar beroende på vem som får majoritet.
Vårt förslag är.
 1. Inga nedläggningsbeslut före valet 2014.
 2. Åtgärda problemen på låg- och mellanstadiet på Silbodalskolan.
 3. Bygg en ny högstadieskola, endast anpassad till Silbodalskolans elever, men planera denna så det är förberett för ytterligare tillbyggnad, om det blir beslut om en gemensam skola i kommunen efter valet 2014.
 4. Åtgärda problemen på låg- och mellanstadiet i Töcksfors

Fördelar med detta förslag är.
 1. Besluten kan ske genom enighet och gemensamma diskussioner, och eventuell ändring av majoriteten vid valet 2014 innebär inte att investeringarna är bortkastade.
 2. Förbättringar på skolorna i Silbodal och Töcksfors kan komma igång, och genomföras i rätt ordning och på ett välplanerat och genomtänkt sätt. Under renovering och eventuella tillbyggnadsarbeten, finns möjlighet att temporärt, flytta klasser till bygdeskolorna.
 3. Lösningar kan ske i samförstånd och debatten i media kommer att avta.
 4. Tidplanen för fortsatta diskussioner om skolans framtid mellan partier, föräldrar, barn och berörda lärare, blir rimlig vilket är nödvändigt i så viktiga frågor. Det får inte tas några förhastade beslut.
 5. Nästa val får styra fortsättningen, där den valda majoriteten kan ta fortsatta beslut på ytterligare investeringar, och eventuella nedläggningar. Det politiska klimatet blir mycket lugnare.
 6. Kan enighet ske enligt förslaget, borde ni också kunna enas om att ni låter den begärda och beslutade folkomröstningen 2013-06-09 utebli, och istället ske i samband med ordinarie val 2014.

Kunde fullmäktige enas om ovanstående på sitt möte den 29 april så kommer vi i gång, samt att viktiga investeringar sker i rätt ordning, och att investerade pengar utnyttjas maximalt. När så den nyvalda kommunledningen tar över hösten 2014, så är vägen öppen åt båda håll. Nedläggning eller bevarande. Vi får genom detta en lugn politisk utveckling av denna så viktiga fråga. Våra väljare bestämmer sedan i valet 2014, utifrån föreslagna argument och presentationer som varje parti presenterar, hur de vill att vår kommun ska satsa i framtiden.
Med detta förslag anser vi att satsningar kan genomföras på ett väl genomtänkt och välplanerat tillvägagångssätt, varför vi hoppas att ni allvarligt diskuterar våra synpunkter.

Föräldragruppen för Skolutveckling i Årjängs kommun

Sändningslista för skrivelsen
KommunfullmäktigeKommunstyrelsenBarn- och utbildningsnämndenCenterpartiet genom Lisbeth KarlssonFolkpartiet genom Lars GustafssonKristdemokraterna genom Stefan MobergModeraterna genom Weine JohanssonNordmarkspartiet genom Bengt FredrikssonSocialdemokraterna genom Torgny SjögrenSverigedemokraterna genom Trond AndersenVänsterpartiet genom Eia Liljegren PalmaerNordmarksbygdenNWTÅrjängsportalen


Tillsammans med att skrivelsen skickades in till nämnder och partiordförande fanns även en begäran om svar och utlåtande från nämnder och partiordförande senast 2013-03-22. Sammanställning av detta pågår från vår sida. 

lördag 23 mars 2013

Skrivelse "Vis barna den respekt de fortjener"

Karen Aasen Pedersen har gjort en skrivelse om det finaste och mest värdefulla vi har. Våra barn.

Vis barna den respekt de fortjener
Jeg er ingen politiker, men jeg har et mye viktigere "jobb": Jeg er mamma!
Mamma til, i mine øyne, verdens fineste Ida. Og som alle andre foreldre rundt omkring så vil jeg at mitt barn skal ha det så bra som mulig. Jeg vil at ho skal være frisk, at ho skal kunne spise seg mett hver dag, at ho skal ha venner, at ho skal kjenne seg trygg og glad både på sin fritid og på skolan, uansett hvilken skole ho går på.

Hver dag når Ida kommer hjem fra skolen, skal ho kjenne at ho har blitt både sett og hørt. Jeg som forelder, må kunne stole på at ho får den hjelp og støtte som behøvs for at ho skal nå sine mål. Vi skal kunne kjenne oss trygge på at ho ikke utsettes for mobbing. Ho skal kjenne trygghet på rastene. Ho skal kjenne seg trygg på skoleveien. Kan vi, jeg og Ida, vite at det blir sånn om det nye forslaget blir vedtatt?? Vil hvert enkelt barn bli sett og hørt hver dag? Vil hvert enkelt barn få den hjelp og støtte som behøvs utifra sine forutsetninger? Og om jeg kjenner engstelse, hva da men andre foreldre, foreldre til barn med särskilda behov. Hva kjenner dem? Hvordan vil de barna klare lengre skolevei, større klasser?? Vil de få den hjelpen de behøver?
 
Så kjære politiker, jeg ber ikke om at du skal endre ditt standpunkt om du er 100 prosent sikker på at nedleggelser av skoler er til barnas beste. Men!! om du er i den minste tvil, så vær ærlig og stå opp og stå for det du mener. Det er derfor du sitter i den stolen du gjør. Dette handler ikke om et torg. Det handler om det fineste og mest verdifulle vi har, nemlig våre barn. De som engang skal overta etter oss. Vis dem den respekten de fortjener.

Vennlig hilsen Karen Aasen Pedersen

Sändningslista för denna skrivelse

Kommunfullmäktige genom Katarina Lundin
Kommunstyrelsen genom Ingemar Rosén
Barn- och utbildningsnämnden genom May Bjerklund
Centerpartiet genom Lisbeth Karlsson
Folkpartiet genom Lars Gustafsson
Kristdemokraterna genom Stefan Moberg
Moderaterna genom Weine Johansson
Nordmarkspartiet genom Bengt Fredriksson
Socialdemokraterna genom Torgny Sjögren
Sverigedemokraterna genom Trond Andersen
Vänsterpartiet genom Eia Liljegren Palmaer

fredag 22 mars 2013

Information, kunskap och ansvar

Man blir dum av att vara arg. Starka känslor tenderar att lägga sig i vägen för förnuftet i så hög grad att det är snudd på omöjligt att ta till sig något annat än det man har för ögonen. Så är det för alla! Att i ilska och frustration lägga över sin onda känsla på andra är mänskligt men - dumt!


Jag kan absolut inte slå mig för bröstet och säga att jag alltid är en lugn och sansad person. Verkligen inte! Att jag med lätthet kan slukas av starka känslor får jag nog tänka på så länge jag lever på jorden. Något jag dock har reflekterat över de senaste åren är att det faktiskt alltid är något skumt med personer som tillåter sig att brisera och leva ut i alla möjliga sammanhang - även om de i sak kan ha rätt! 

En annan sak som har slagit mig är hur märkligt rationell och förnuftig man kan bli om man vet att man måste. Plötsligt kan prestigen släppas, skygglapparna tas av och verkligheten granskas i mycket högre grad. Tyvärr brukar man ha en hel del att reda upp vid det laget eftersom man har valt att bortse ifrån de signaler som pekar på att något inte står rätt till. Det kan vara hyfsat obehagligt!

Som bekant är finns det många sanningar och vad som är sant om framtiden för varje person är nog ganska intimt förbundet med både rädslor och förhoppningar.Detta gäller även för grupper i samhället. Här i Årjäng läser vi tabeller som pekar på att befolkningsantalet kommer att minska och med utgångspunkt ifrån det tar vi beslut. Vi tar beslut kring ett antagande om framtiden. På denna grund vilar nedläggningshoten av skolorna.

I fjol lade arbetsmiljöverket fram en rapport; "Hur ser arbetslivet ut år 2020?" och där gör man inte alls samma typ av antagande. Man tror inte alls att glesbygden kommer att avfolkas - tvärtom! Redan 2020 tror man att människor kommer att välja bort trängseln i städerna och välja den vackra miljön och de billigare bostäderna på landet istället. Jobba kommer man nämligen kunna göra hemifrån med den nya teknikens hjälp. Vidare tror man på allvar att konsumtion kommer att handla om något helt annat än idag. Vi kommer inte kunna masskonsumera, däremot kommer vi vara noga med att det vi köper är hållbart och har en hög kvalitét. Nätverk och personliga kontakter kommer att bli viktigare.

Detta är också ett antagande om framtiden! Men man får förmoda att rapporten blev till för att vara rådgivande åt de som styr vårt land. Vore det inte rimligt att detta antagande om framtiden skulle kunna duga åt oss i Årjäng också.

Förändringarna kommer att ske mycket snabbt och den som är mest lyhörd och alert kommer kunna få ut mest av dem. Ett gott självförtroende och en hel del mod är nog också bra att ha. Allt detta kräver kunskap och att man är korrekt informerad. Varje person måste också ta sitt ansvar och ta reda på vilken verklighet man tror på utifrån den information som finns att tillgå. Det går också bra att skaffa sig information på egen hand.

Det är bekvämt att skvallra, vara arg och sprida rykten istället för att göra sig besväret att skaffa sig en egen tolkning av läget. Då blir man vit och de andra svarta och elaka."Vår skola svartmålas" morrar man på alla de skolor som berörs (vilket innebär alla skolor i kommunen). Vilket slöseri på kraft och energi! Den samhälleliga analysen måste in på arenan och göra oss lite mera sakliga och grå. Annars riskerar vi att skada barnen som börjar skolan i höst. Om vi fördjupar oss ytterligare i vilka konsekvenser omorganisationen får på ont och gott kan vi hantera förändringarna med den varsamhet som krävs för att det ska gå kommunen och barnen väl. Allt annat vore - dumt!

Caroline L Blomstrand

torsdag 21 mars 2013

Skrivelse "Skolans framtid i Årjängs kommun"

C-hallen i Årjäng skall rivas!

Ja, det är förslaget för att få plats med det nya högstadiebygget. Visst skulle den nya byggnaden få plats utan att behöva riva varken C-hallen eller stora delar av det befintliga högstadiet, men då riskerar byggstarten att skjutas framåt och den tiden anses inte finnas.

Cecilia Andersson har gjort en skrivelse i frågan.

Skolans framtid i Årjängs kommun

Att förbereda, planera och bygga en ny skola tar tid. Många förundersökningar och konsekvensanalyser. Detta verkar dock gå alldeles för fort och man hinner då inte se alla möjligheter och konsekvenser. Det känns för oss invånare att detta blir som med ladan på torget!

Konsekvenserna av den nya högstadieskolans placering där en rivning av c-hallen och borttagande av parkering enligt förslag är otroligt stora och negativa.  Vi vill inte ha mindre rörelsemöjligheter för våra barn. Färre idrottstimmar och mindre yta på skolgården för aktiviteter på grund av att grusplanen ska bli parkering istället för den nuvarande. Detta i kombination med att det ligger ett förslag på att flytta in elever från både bygdeskolorna och Töcksfors skola, vilket resulterar i att det blir fler barn på en mindre yta. I detta område finns t. om. femåringar. Alla barn idag behöver mer rörelse än vad som erbjuds. Alla barn behöver mycket rörelse för den motoriska utvecklingen som givetvis är grunden för den teoretiska utvecklingen.

Det är ju inte bara skolbarnen som drabbas på skoltid om c-hallen försvinner utan alla ideella föreningar som idag har tider där. Det byggdes äntligen en ny sporthall efter en lång tid av behov. Ska vi nu rasera det vi lyckats att nå genom ett förhastat beslut? Är ni medvetna om konsekvenserna om A-hallen ska anpassas till de yngres idrottsundervisning? Vikvägg, allt material som de behöver för att bedriva den verksamheten som idag finns i c-hallen, ringar från taket, bommar, fler förråd, omklädningsrum etc. Planeringstiden för att allt detta ska fungera, både på skoltid och fritid? Allt detta kommer att medföra stora kostnader. Samt att det mycket troligt inte längre är lämpligt att använda salen för olika sporter pga. skaderisk. För mig och många andra är det helt vansinnigt att riva en fullt fungerande gymnastiksal. Tänk även på den stora innebandycupen som har blivit en tradition i januari varje år.  40 lag spelar under två dagar bandy. De lag som kommer hit är mycket imponerade över att vi har så bra hallar som är anpassade så att man kan anordna denna typ av cup. Även gränscupen använder hela denna anläggning. Viktiga intäkter för föreningarna och väldigt bra reklam för kommunen. Det vore tråkigt om Årjängs kommun återigen ska bli uppmärksammad i media pga. av negativa konsekvenser när det gäller skolfrågan.

Här behövs en dialog med invånarna. Kanske den kan bedrivas genom ”Föräldragruppen för skolutveckling” vet att den angagerat många personer i vår kommun. Nu gäller det att bygga rätt för vår framtid samt bevara det som är bra. Att klämma in en ny högstadiebyggnad med det utseende just på den ytan är inte genomtänkt. Man måste kunna hitta en yta där den kan byggas med ett utseende som inte medför att andra människor eller föreningar behöver drabbas.

Det finns mycket att diskutera i detta ämne. Jag tror inte att det blir ett bra resultat om detta hastas fram. Jag vet att det har kommit in skrivelser från föreningar, lärare, rektorer och att man även undersökt hur mycket som är bokat utöver skolans idrott i c-hallen. Låt detta få ta lite mer tid. Låt oss föräldrar få vara med på dialogen. Jag vet att man ibland måste ta ett negativt beslut, men här är det för många negativa konsekvenser.  Det känns konstigt att man ska behöva argumentera för att få behålla en gymnastiksal som fungerar och verkligen behövs.

Snälla dra i nödbromsen nu, innan det är för sent och vi står där efteråt och ser ett resultat som vi inte ville ha. Jag önskar en upprustning av det vi har som är bra och en nybyggnation där det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera.

Det finns mycket att skriva i detta ämne. Jag hoppas att det finns en möjlighet för invånare och politiker att träffas för att under ordnade former sakligt få fram önskemål, behov och möjligheter för alla barnen i kommunen. Jag tror det finns många som har bra förslag och vill vara med och diskutera i denna fråga om det erbjuds. Jag har bara skummat på ytan i detta ämne.


Med vänlig hälsning Cecilia Andersson 

Sändningslista för denna skrivelse

Kommunfullmäktige genom Katarina Lundin 
Kommunstyrelsen genom Ingemar Rosén 
Barn- och utbildningsnämnden genom May Bjerklund 
Bygg- och miljönämnden genom Britt-Marie Öjstrand och Peter Månsson 
Kultur- och fritidsnämnden genom Owe Lindström


Folkpartiet genom Lars Gustafsson
Kristdemokraterna genom Stefan Moberg
Moderaterna genom Weine Johansson
Nordmarkspartiet genom Bengt Fredriksson
Socialdemokraterna genom Torgny Sjögren
Sverigedemokraterna genom Trond Andersen
Vänsterpartiet genom Eia Liljegren Palmaer

Centerpartiet genom Lisbeth Karlsson


Hjälp oss sprida vilka beslut som är på väg att tas och hur de påverkar invånarna i kommunen. Oavsett vad man tycker i frågorna så måste vi få fram våra åsikter till de som tar besluten. Och det väldigt snabbt!

Tycker man att förslagen är bra, skriv varför och skicka in till politikerna och de berörda nämnderna.

Tycker man inte att förslagen är bra, skriv varför och skicka in till politikerna och de berörda nämnderna.

Föräldragruppen för skolutveckling ber om hjälp från alla som berörs. Skriv! Vi hjälper gärna till med sändningslistor och att distribuera skrivelsen.


Skissen över hur nya bygget och skolgården ska komma att se ut. C-hallen och gamla
högstadiet är borta, liksom grusplanen vid LM som istället blir parkering enligt förslag.
Källa: NWT

onsdag 20 mars 2013

Det gäller Dig och Dina barn


Har Du barn som går på eller någon gång kommer att gå på Silbodals högstadium eller låg-mellanstadium?

Har Du barn som går på eller någon gång kommer gå på Töcksfors skola?

Har Du barn i någon av kommunens bygdeskolor?

Har Du barn som utövar någon sport/idrott i Årjängs kommun?

Bor Du i Årjängs kommun och har barn?

Då gäller den här bloggen Dig. Förslaget från Barn och Utbildningsnämndens arbetsutskott angående våra skolor gäller Ditt/Dina barns framtid oavsett var Ni finns i vår kommun.

Sätt Dig in i vad förslaget egentligen säger och faktiskt innebär (både direkt och indirekt) här på vår blogg och bland våra länkar så att Du har en chans att vara med och påverka, innan det är för sent. Ett första steg är att läsa lärarförbundets skrivelse, ett annat sätt att göra det på är att komma på Föräldragruppen för skolutvecklings möten eller att ta kontakt med oss via mailadressen: fokuspaforbattring@gmail.com. Man kan också läsa alla protokoll från möten i alla nämnder på http://www.arjang.se/sv/Invanare/Kommun--politik/Moten-handlingar-och-protokoll/
Ensamma kommer vi inte långt men tillsammans är vi starka, och nu behöver vi enas.

Det spelar ingen roll vad Din åsikt om bygdeskolornas vara eller inte vara är. Det spelar heller ingen roll vad Du anser om ett nytt högstadium i Årjängs kommun. Det som spelar roll är att Du vill Dina barns bästa, att Du bryr Dig om deras framtid. Barnen bör ha en chans att bli sina bästa jag oavsett vilken skola de går på. Förslaget från BUN AU som ligger nu ser med största sannolikhet till att Dina barns liv kommer att vackla under en viktig period i deras liv. Både utbildningsmässigt och i vissa fall socialt och miljömässigt så kommer de få det sämre under en period. Är det värt det, om det går att undvika genom att beslut tas i rätt ordning och med den tid som krävs?

BUN AUs förslag innebär att våra barn ska gå i större klasser än de gör nu utan att lärarresurserna ökas.*  Vilket i sin tur medför en mer pressad undervisningssituation för alla elever men kanske i synnerhet de med behov av särskilt stöd. Det innebär också att de elever som går på Silbodalskolans högstadium nu ska slussas ut i olika delar av Årjäng för sina skoldagar p.g.a. nybygge/rivning. Det innebär att Blomskogs elever nu och Töcksfors och Böns elever på sikt ska befinna sig stora delar av dagen i buss för att komma till skolan. Det innebär att skolgården på Silbodalskolan troligen minskas då nya skolan byggs och att c-hallen rivs så de barn som fortfarande har tid (utöver läxläsning och bussåkande) att idrotta utanför skoltid inte kommer att få så mycket utrymme eller tider till att göra det i någon sporthall.

Det är inte vår önskan att bevara skolor till varje pris, inte heller vår tanke att Årjängs centralort inte ska få nytt högstadium. Vi vill alla våra barns bästa och vi tror inte att det infrias genom att beslut hastas fram. Vi kräver att riktiga konsekvensbeskrivningar görs och ses över ordentligt samt att besluten tas i rätt ordning med utgångspunkt från barnens bästa.

 *Länken går till ett dokument på facebook som är gjort av Anna Moberg, det visar på statistik över hur barnens framtid vid sammanslagningar ser ut, siffrorna kommer från Jörgen Stenbratts skolutredning.

BUN AUs förslag till beslut

I förra veckan, måndagen den 11 mars, lade Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, BUN AU, sitt förslag till beslut till BUN gällande den nya skolorganisationen.

Förslag till beslut från BUN AU
 • Blomskogs skola läggs ner och eleverna flyttas in till Silbodalskolan hösten 2013.
  Skolbarnomsorg, dvs fritids, erbjuds i Årjäng.
 • Böns skola läggs ner och eleverna flyttas in till Töcksfors skola hösten 2015.
  Skolbarnomsorg, dvs fritids, erbjuds i Töcksfors.
 • Töcksfors högstadieskola läggs ner och elevena flyttas in till Silbodalskolan hösten 2015.
Vidare skrivs också att om antalet elever på övriga låg- och mellanstadiesklor fortsätter att minska så kan inte framtida förändringar uteslutas. Skälen anses vara såväl ekonomiska som pedagogiska och sociala. De skolor som enligt förslaget bör behållas som egen skolenhet i ett längre perspektiv är Silbodal, Töcksfors och Svensbyn.

Therése Gustafsson, ledamot för Folkpartiet i BUN, reserverade sig mot förslaget till beslut med följande motivering.

En djupare analsys för hur en eventuell nedläggning skall genomföras och vilka konsekvenser det får för inblandade barn, föräldrar, lärare och övriga finns inte idag, vilket man bör beakta när man lägger ett förslag av denna vikt. Även vad det får för konsekvenser för bygden bör analyseras. Det finns heller inga utförliga siffror som visar på besparing. 

Intressant att tillägga är nedanstående punkt tagen från Kommunfullmäktiges protokoll 2013-02-25.

Barn- och utbildningsnämndens beslut om nedläggning av skolorna i Bön och Blomskog hösten 2013 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om nedläggning av skolorna i Bön och Blomskog hösten 2013. I beslutsunderlaget finns inte angivet vilka konsekvenser beslutet får för verksamheten samt vad verksamheten sparar på nedläggningen av skolorna i Bön och Blomskog. Kommunfullmäktige beslutade därför att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för en komplettering av beslutsunderlaget som skulle innehålla följande punkter: Underlag som beskriver nettobesparingen i pengar och hur den beräknas, konsekvensanalys för verksamheten efter nedläggning och flytt av elever innehållande följande aspekter: Elevernas placering, storlek på klasserna, kostnader för skolskjutsar, konsekvensanalys för kommunens lokaler efter nedläggning av skolorna samt en beskrivning av nödvändig förankringsprocess hos de parter som blir berörda av skolnedläggningarna. 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en komplettering av beslutsunderlaget där konsekvenserna för beslutet presenteras samt vad nämnden kommer att spara på nedläggningen av Bön och Blomskogs skola.

KF återremitterade alltså ärendet till BUN på grund av bristande beslutsunderlag. Av samma anledning reserverade sig Folkpartiets ledamot i BUN. 

När BUNs AU lagt sitt förslag till beslut för framtida skolorganisation till BUN fick de frågan av Föräldragruppen för skolutveckling om att redogöra för sitt förslag vid dialogen "Fokus på förbättring" som hölls i Årjäng 13 mars. BUNs ordförande avböjde bland annat på grund av att de inte ville föregå den förankringsprocess de nu driver mot nämnden (BUN). 

Vad är det för kompletteringar som BUN har inkommit med där konsekvenserna för beslutet presenteras och som de inte kunde presentera för allmänheten? Det samma gäller för den ekonomiska aspekten vid nedläggning av Bön och Blomskogs skola. Hur ser kompletteringarna ut när en ledamot i BUN reserverar sig mot förslaget på grund av bristande beslutsunderlag? Är det fortfarande bristfälliga? Är det därför de inte vill redogöra för sitt förslag till beslut för allmänheten?