lördag 4 maj 2013

Beslut om C-hallen

Protokollet från Bygg- och miljönämndens möte 2013-04-24, har dröjt. Några av punkterna behövde omjusteras, men ärendet kring rivning av C-hallen är signerat.

Åsikterna om C-hallens vara eller icke vara går isär. Några anser att den inte behövs och att de stora hallarna klarar av att bära hela belastningen genom att sätta upp vikväggar. Andra menar att det är praktiskt omöjligt att bedriva den typen av verksamhet som C-hallen är ämnad för, i de stora hallarna. Sedan sägs det att C-hallen är utdömd, men det finns inte protokollfört någonstans. Hallen har dessutom genomgått en omfattande renovering vilket borde tyda på att den är långt ifrån utdömd i dagsläget.

Nedanstående text är hämtad ur Bygg- och miljönämndens protokoll från 2013-04-24.

§ 50
Skolan 16 - Rivningslov
Ärende
Med anledning av planerad nybyggnation av ny högstadieskola har Årjängs kommun lämnat in en ansökan om rivningslov för gymnastikbyggnad (C-hallen). Området omfattas av detaljplan från 2008. Planen anger inga skäl för bevarande av byggnaden, och byggnaden omfattas inte av rivningsförbud. Ändring av planen för området pågår för att möjliggöra byggnation av ny högstadieskola.
...

Yrkande
Roland Moberg (kd) yrkar avslag på rivningslovet. Avslag motiveras av att man är mitt uppe i att ta fram en ny detaljplan. Och då den inte är färdig kan inte rivningslov ges.

Björn Karlsson (s) yrkar, med bifall av Rolf Gruvborg (m), Lisbeth Karlsson (c) och Siv Ögren (s) bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bygg- och miljönämnden beslutar enligt Roland Mobergs yrkande.

Votering begärs. Bygg- och miljönämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Björn Karlssons förslag
Nej-röst för Roland Mobergs förslag

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Björn Karlssons förslag och 6 nej-röster för Roland Mobergs förslag beslutar bygg- och miljönämnden att bifalla Roland Mobergs förslag. 


Votering bland ledamöterna

Bygg- och miljönämndens beslut
Ett förslag till avslag på ansökan om rivningslov för rivning av C-hallen skall kommuniceras med sökanden innan ärendet tas upp för beslut.

Förslaget om avslag motiveras av att man är mitt uppe i att ta fram en ny detaljplan. Och då den inte är färdig kan inte rivningslov ges.

Reservation
Björn Karlsson (s), Rolf Gruvborg (m), Lisbeth Karlsson (c) och Siv Ögren (s) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation som bifogas paragrafen. 

...

RESERVATION
Ärende 15
Rivningslov - Skolan 16

Vi reserverar oss mot beslutsförslaget om att neka rivningslov. 
På grund av vi som myndighetsnämnd skall följa de lagar och regler som gäller för rivningslov (PBL 9:34, PBL 14:7) och ej utgå från personliga åsikter och påtryckningar.

Årjäng 2013-04-23

Björn Karlsson
Lisbeth Karlsson
Rolf Gruvborg
Siv Ögren

Beslutet innebär att ingen rivning av C-hallen kommer att kunna beslutas innan en ny detaljplan tagits fram.

Men det stod ju i Nordmarksbygden att C-hallen skulle rivas? Ja, än en gång ser vi hur tjänstemän går ut med information som är felaktig. Kanske för att motståndare till rivningen ska tro att loppet är kört? I så fall vill vi upplysa om att vi, motståndarna, vi på den andra sidan, vi som anses föra decibelpolitik, vi som är föräldrar och föreningslivet, är avsevärt mer insatta än så!

Frågan kring det nya högstadiebygget i Silbodal och nedläggningsförslaget av Töcksfors högstadium berör, liksom nedläggningsförslaget av Bön och Blomskog, hela kommunen. Allt hänger ihop. Även om folkomröstningen enbart, på valsedlarna, rör Bön och Blomskog så kommer valresultatet att påverka även förslaget om nedläggning av Töcksfors högstadium och rivning av C-hallen. Det är mycket viktigt att alla går till valurnorna 9/6!!!

1 kommentar:

  1. Hur kan de fyra politikerna utan personliga åsikter reservera sig dagen innan beslutet fattades?

    SvaraRadera