onsdag 13 november 2013

Överklagan till kammarrätten i Göteborg


Nu är överklagan inlämnad till kammarrätten i Göteborg vilket är nästa instans efter förvaltningsrätten i Karlstad. Vi har tagit hjälp av David Ryffé på juristfirman Vide i Göteborg som har formulerat överklagandet. I det kan man bland annat läsa att vi överklagar förvaltningsrättens dom, yrkar att man ska meddela prövningstillstånd i målet, upphäver förvaltningsrättens dom samt bestämmer att det överklagade beslutet inte ska gälla.

Grunden för prövningstillståndet är att få ärendet prövat enligt skollagens bestämmelser vilket man inte gjorde i förvaltningsrätten. Avslaget i förvaltningsrätten hänvisades enbart till kommunallagen. 

Det vi baserar vårt överklagande på är skollagens 4 kapitel 3, 9 samt 13-14§§ vilka handlar om samråd, vilket vi anser helt har uteblivit när det gäller nedläggningarna av skolorna i kommunen. 

En överklagan tar tyvärr ganska lång tid att få svar på, men vi hoppas att man kommer att ta upp vårt ärende så snart som möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar