torsdag 7 november 2013

Informationsmöte "Nya skolan" 5/11


Tisdag 5 oktober bjöds föräldrar till elever i Töcksfors skola samt bygdeskolorna Bön, Holmedal och Stommen in till ett informationsmöte om "nya skolan". De som deltog i mötet var:

May Bjerklund, skolchef
Helene Lorentzon, rektor
Maria Andersson, Klara arkitektbyrå
Göran Grönkvist, Klara arkitektbyrå
Marit Segolsson, bygg- och fastighetsingenjör

Enligt inbjudan skulle även representant från barn- och utbildningsnämnden samt Fredrik Ernstson, projektledare "nya skolan" komma men dessa uteblev.

Helene började mötet med att hälsa föräldrarna välkomna för att sedan lämna över till May som informerade om hur det hela hade börjat, med besök på olika högstadieskolor i Värmland för att se vilka lösningar man hade till att man idag arbetar tätt tillsammans med arkitektbyrån med hur den nya skolan ska se ut.

Efter May tog Maria från Klara arkitektbyrå över och förklarade de olika stadier som man tagit sig igenom fram till hur dagens ritning ser ut. Den nya högstadiebyggnaden kommer att bli drygt 4000 m2 stor, med administration, kafeteria, slöjdsalar, elevhälsa mm på den undre våningen. På den övre våningen planeras det för klass- och grupprum, naturorienterade ämnen samt musiksal. Skolan kommer att bli öppen och ljus, skofri med genomgång till matsal och aula. Dessutom planerar man för en bättre trafiksituation än idag och en bättre utemiljö som ska uppmuntra även högstadieelever att spendera mera tid utomhus.

Marit förklarade vilket arbete man håller på med idag, som att flytta avlopp, dra fram fjärrvärme samt förbereda för fiberanslutning.

Till slut gavs möjligheten till att ställa frågor vilket ett fåtal föräldrar gjorde. Bl.a. ställdes frågan om vad som kommer att hända med dagens lokaler som slöjd och hemkunskap använder. Dessa skulle eventuellt komma att användas till fritidshem samt ut-/ombyggnation kök och matsal, förslag finns även på att bygga en egen lite mindre matsal för de yngre barnen.
Man undrade över om man kommer att kunna hålla budgeten på 100 miljoner samt om det inte då kommer att tillkomma ytterligare kostnader då lösa inventarier eller kök/ombyggnad av slöjd/hemkunskapslokaler inte ingår i investeringsbudgeten. Som svar på detta fick man att man kommer att hålla sig inom budget och att övriga kostnader kommer att hamna på respektive nämnd som kommer att få lösa detta på bästa sätt.
Frågan om skolskjutsar ställdes även men detta kunde man inte svara på i dagsläget då man håller på och upphandlar skolskjutsar, kommer att vara färdigt den 1 december och i den upphandlingen ligger även nya bussar in till Silbodalskolan.

Om man hade övriga frågor så var det bara att höra av sig till
Helene: 0573-139 51 / Helene.Lorentzon@arjang.se
May: 0573-142 02/070-316 86 44 / May.Bjerklund@arjang.se


Jessica Danielsson
Vice ordförande Fokus på förbättring

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar