torsdag 27 juni 2013

Interpellation - För barnens bästa

I gårdagens inlägg kunde ni läsa om hur folkvalda ledamöter i fullmäktige under måndagens kommunfullmäktigemöte avstod att svara på interpellationer rörande barnens bästa. Istället kommer de att besvaras skriftligt vid nästa kommunfullmäktigemöte. Sista september. Därmed kvarstår frågeställningarna under hela sommarlovet. Inte förrän i slutet av den andra månaden av höstterminen behagar ansvariga politiker att ge sina svar. Skriftligt. För att KF önskar...

Måndagens interpellationer delades ut till samtliga åhörare och nedan kan ni se de två som ställdes med avseende på barnperspektivet och barnens bästa. Det är inga nya frågor utan samma frågor som upprepats vid ett flertal tillfällen av föräldrar, personal och barn. För att kunna ta ett beslut i ett ärende och rösta JA eller NEJ måste de folkvalda ledamöterna vara insatta i frågan. Frågeställningarna i interpellationerna är grundläggande och samtliga nedläggningspolitiker bör därför kunna svara på frågorna i sömnen. Hur kommer det sig då att varken BUNs ordförande eller kommunstyrelsens ordförande, som båda röstade JA till nedläggning, har några svar? 

Interpellationer

Bakgrund:
Blomskogs skola ligger till förslag att läggas ner redan till hösten 2013 då man anser sig vara nödgade att dra ner på BUNs kostnader. Detta till trots för att det i kommunen efter en nedläggning kommer att ligga kvar kostnader för bl.a hyra. Det finns även en ökning i kostnader för skolskjutsar, lärarresurser, tillrättaläggande för de inflyttande eleverna samt för oss idag okända extrakostnader.

En direkt konsekvens vid en nedläggning av Blomskogs skola är resorna in till Silbodalskolan, vilka det finns obesvarade frågor kring.

Dagen innan examen, fick barnens föräldrar en fingervisning om hur fullmäktige kommer att rösta i slutet av juni. Detta besked medförde att barnen på sin examen upplevde en stor sorg och oro inför kommande termin.

Frågeställningar till BUNs ordförande Annika Holmstrand, kring barnens bästa
  1. På vilket sätt anses en nedläggning förbättra det för barnen i Blomskog med avseende på lärarbehörigheten, lärartätheten och elevernas resultat?
  2. På vilket sätt anses en splittring av väl fungerande klasser förbättra den sociala tillvaron för barnen i Blomskog? 
  3. På vilket sätt anses tillvägagångssättet, där nya klassammansättningar ej skett i samråd med varken klasslärare eller elever i Blomskog, utgå från barnens bästa?
  4. På vilket sätt anses det vara en värdig behandling av barnen att slita upp dem från den skola, de lärare och den miljö som de känner sig trygga i, så nära inpå vårterminens avslut och därmed höstterminens start?
Frågeställningar till KS ordförande Katarina Johannesson, kring barnens bästa
  1. Var är de ekonomiska utredningarna som visar eventuella besparingar för kommunens verksamhet som helhet?
  2. Var finns de pedagogiska och sociala utredningarna som utgår från barnens bästa och som inte enbart ser till de ekonomiska aspekterna i frågan?
När frågor från de berörda kommer upp så har det visat sig vara ytterst populärt att skjuta över ansvaret på andra nämnder eller tjänstemän. Ett sådant argument kunde höras även i måndags. 
Ärligt, ni som sitter i BUN, KS och KF, ni måste ju själva ha ställt er frågorna ovan? Vad svarade ni då? Vad svarade ni er själva när ni satt på er egna kammare där ingen annan kunde höra er? Vad svarade ni då? Om ni inte hade svaren, hur tog ni reda på dem för att kunna rösta JA eller NEJ till nedläggning? Varför delger ni inte de berörda de svar ni har fått på era frågor? För ni har har väl ställt er frågorna?

Det går inte att skjuta över ansvaret på andra hur länge som helst. En del av frågorna ovan rör verksamheten, visst är det så, men vid det här laget, efter så många gånger som frågorna ställts, så har nedläggningspolitikerna haft all möjlighet att ta reda på information, fakta och hur det ligger till i verkligheten. Varför redovisar de inte detta?

Det sägs att nedläggningspolitikerna verkligen vågar. Att de, till skillnad från tidigare kommunstyren, vågar att ta jobbiga beslut. Frågan om varför de väljer att inte delta vid möten, debatter och svara på de berördas frågor om de pedagogiska, sociala och ekonomiska skälen för nedläggning kvarstår dock. Kan de vara så att de trots allt inte vågar visa att skälen för nedläggning inte håller?

Cecilia Axelsson
Ordförande i Föräldragruppen för skolutveckling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar