fredag 3 maj 2013

KF:s protokoll justerat

I måndags höll kommunfullmäktige möte i Årjäng där bland annat punkten gällande ny skolorganisation behandlades. Som ni har läst innan så blev det inget beslut i frågan utan 14 röster mot KS förslag genererade en minoritetsåterremiss.

2/5 var dagen för protokolljustering och idag, 3/5, lades protokollet ut på kommunens hemsida.

Yrkandet från Lars Gustafsson innebar bland annat att inget beslut skulle tas före folkomröstningen i juni. Då ingen har protesterat mot yrkandet borde heller inget beslut kunna tas innan folket fått säga sitt. Detta innebär i sin tur att inga skolor kan läggas ner till hösten 2013 eftersom sista datum för beslut om detta var, enligt den politiska tidplanen, 29/4.

Nedanstående text är hämtad ur KF:s protokoll från 2013-04-29.

§ 54

Utredning av framtida skolorganisation
...

Yrkanden 
Lars Gustafsson (FP) yrkar, med bifall av Stefan Moberg (KD), Kjell-Arne Ottosson (-), Robin Olsson (M), Agneta Nilsson (KD), Bo Malm (-) och Magnus Andreasson (FP) att ärendet återremitteras till efter folkomröstningen då ärendet inte är färdigberett, dels för att 
  1. Ingen konsekvensbeskrivning för Töcksfors högstadieskola finns, inga beräkningar för skolskjutskostnader och konsekvenser för vad längre skolskjutstider ger
  2. Ingen samhällsekonomisk beskrivning finns 
  3. Folkomröstningen är inte genomförd som ett led i beredningen 
  4. För att man inte följer kommunallagen vad gäller beredning och samråd med nyttjare
Stefan Moberg (KD) yrkar, med bifall av Kjell-Arne Ottosson (-) och Robin Olsson (M), att kommunfullmäktige i andra hand ska besluta enligt följande: 

Bevara Blomskog och Böns skolor. En nedläggning där inte några besparingar kommer att göras, och risken är att det enda som uppnås är en kvalitetsförsämring för eleverna på både lämnade och mottagande skolor, med avseende på livskvalitet, restid, lärartäthet och klasstorlek, är inte motiverad. Satsa istället resurser på att minska klasserna på centralskolorna, omorganisera resurserna för det särskilda stödet för att frigöra pedagoger som istället kan gå in som klassmentorer. Detta tror vi kan skapa en likvärdig skola för alla kommunens elever, utan att försämra för de som har det bra i dag. 

Kostnaderna för att täcka dagens underskott bör täckas av en ökad ramtilldelning från kommunfullmäktige. Den ökade ramtilldelningen kan finansieras med det ökade utjämningsbidrag som väntas komma. 

Bevara Töcksfors högstadium. Kommunfullmäktige beviljade 100 miljoner för om och tillbyggnad av Silbodalsskolan. Vi anser att man bör bygga ett nytt högstadium i Årjäng, som är storleksmässigt anpassat till att enbart ta emot framtida elever i dagens upptagningsområde. Kostnaden för ett mindre högstadium ryms mer än väl inom 100 miljoner. Resterande del av investeringsbudgeten bör fördelas mellan Årjäng och Töcksfors låg och mellanstadieskolor och Töcksfors högstadium, för renovering av befintliga lokaler. Som exempel kan nämnas att den nybyggda lokalen som inrymmer skolbarnomsorgen i Töcksfors kostade 12 miljoner. 

Daniel Schützer (S), Roland Kylén (C), Katarina Johannesson (C), Gunilla Svantorp (S) och Annika Holmstrand (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.


Propositionsordning 
Ordförande tillfrågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras för ytterligare beredning och finner att fullmäktige beslutat att 

avgöra ärendet idag. Votering begärs och verkställs enligt följande 
voteringsproposition: JA för att ärendet behandlas idag och NEJ för 
återremiss. Omröstningen utfaller med 26 röster för JA och 14 röster för 
NEJ. Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet enligt reglerna för minoritetsåterremiss. Omröstningen redovisas i en 
särskilt omröstningslista som bifogas protokollet. 


Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning enligt återremissyrkandet 
punkterna 1-4 (bifogas). 

Den sista meningen är ytterst viktig i sammanhanget. "Ärendet återremitteras för ytterligare beredning enligt återremissyrkandet punkterna 1-4". Tredje punkten innebär att beslutet skall invänta folkomröstningen. Folket ska få säga sitt och ytterligare beredning ska göras enligt de andra punkterna.

Vad händer nu? Föräldragruppen för skolutveckling går nu in i en fas med hårt arbete att sprida sitt budskap om att bevara skolorna i folkomröstningen 9/6. Även om folkomröstningen enbart tar upp skolorna i Bön och Blomskog så är den vägvisande för resterande bygdeskolor i kommunen. Dock ska understrykas att en folkomröstning inte är tvingande utan enbart rådgivande. Av den anledningen är det av mycket stor vikt att valdeltagandet blir så högt som möjligt. Ett högt valdeltagande med stor majoritet väger tungt i kampen om skolornas bevarande och demokratins betydelse. Varje röst räknas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar