torsdag 11 april 2013

KS beslut till ny skolorganisation

Idag på förmiddagen justerades protokollet från kommunstyrelsens, KS, möte i tisdags 2013-04-09. Precis som innan gick de på tidigare förslag till beslut i KSAU, BUN och BUNs AU. Nedläggning av tre skolor inom två år är KS förslag till beslut i KF.

Nedanstående text är hämtat direkt ur KS protokoll från mötet 2013-04-09.

Utredning av framtida skolorganisation

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 § 18 om att tillsätta en fullmäktigeberedning om skolans framtid. Beredningen hade som mål att utarbeta ett förslag till organisation och verksamhet för skolan i Årjängs kommun 2013-2023 samt föreslå vilka kvalitativa och ekonomiska mått som ska användas för att beskriva och mäta skolans verksamhet i kommunen. 


På kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 beslutades att kommunfullmäktige överlämnade ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden fick då i uppdrag att ta fram ett underlag för hur kommunen ska nå målen enligt uppdragsbeskrivningen till fullmäktigeberedningen.
 
Barn- och utbildningsnämnden tog 2012-09-27 beslut om nedläggning av skolorna i Bön och Blomskog hösten 2013 i samband med budgetarbetet inför 2013. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden 2012-11-27 då underlaget till beslutet ansågs vara bristfälligt. Barn- och utbildningsnämnden kompletterade beslutsunderlaget och kommunfullmäktige tog 2013-02-25 beslut om att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att behandlas tillsammans med den pågående skolutredningen. 

Barn- och utbildningsnämnden har nu tagit beslut (BUN 2013-03-26 § 28) att föreslå kommunfullmäktige en ny framtida skolorganisation med nedläggning av skolorna i Blomskog och Bön hösten 2013 respektive hösten 2015. Förslaget innebär också att samtliga högstadieelever kommer att tillhöra Årjängs högstadieskola från och med höstterminen 2015. Barn- och utbildningsnämnden uttalar också att, om minskningen av antalet elever fortsätter på övriga låg- och mellanstadieskolor, kan inte nämnden utesluta framtida förändringar av såväl ekonomiska, pedagogiska och sociala skäl. Svensbyns skola bedöms idag vara den skola som även i ett längre perspektiv bör hållas som egen skolenhet. 
...
...

Yrkande
Lars Gustafsson (FP) yrkar, med bifall av Anna-Lena Knutsson (FP), att ärendet bordläggs till efter att folkomröstningen med stöd av kommunallagen 5 kap. 34 §.
Kristina Kristiansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. De kompletterande konsekvensanalyserna har inkommit från BUN i enlighet med KF beslut 2012-11-27.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med bifall av Kristina Kristianssons yrkande.   1. Blomskogs skola läggs ner hösten 2013. Silbodalskolans upptagningsområde för förskoleklass och låg- och mellanstadieklasser utvidgas till att omfatta nuvarande område tillsammans med upptagningsområdet för Blomskogs skola samt dåvarande upptagningsområde för Lennartsfors skola från och med höstterminen 2013. Skolbarnomsorg erbjuds i Årjäng.
  2. Böns skola läggs ner hösten 2015. Töcksfors skolas upptagningsområde för förskoleklass och låg- och mellanstadieklasser utvidgas för att omfatta nuvarande område tillsammans med upptagningsområde för Bön skola. Skolbarnomsorg erbjuds i Töcksfors från och med höstterminen 2015.
  3. Samtliga högstadieelever börjar på den nya högstadieskolan i Årjäng från och med höstterminen 2015. Silbodalskolans upptagningsområde utvidgas då till att omfatta hela kommunen från och med höstterminen 2015.
  4. Barn- och utbildnignsnämndens förslag till genomförandeplan godkänns. 
Reservation
Lars Gustafsson (FP) och Anna-Lena Knutsson (FP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation som bifogas denna paragraf.

RESERVATION
Undertecknande ledamöter reserverar sig mot KS majoritetsbeslut 2013-04-09 att lägga ned Blomskogs och Böns skolor samt att flytta Töcksfors högstadium till Årjäng, i punkten "Utredning av framtida skolorganisation".

Vi yrkar på att ärendet bordläggs till efter folkomröstningen med stöd av kommunallagen 5 kap 34 §.

"Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige skall handlägga skall inhämtas synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstinget. Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande förfarande".

Vår bedömning är således att ärendet inte kan lämnas vidare till KF förrän en folkomröstning genomförts.

2013-04-09
Lars Gustafsson, FP
Anna-Lena Knutsson, FP

Föräldragruppen för skolutveckling ställer sig mycket frågande till beslutsunderlaget och kommer att driva frågan vidare. I handlingarna saknas, enligt oss, en stor mängd dokument. Exempelvis finns ingen konsekvensbeskrivning för nedläggningen av Töcksfors högstadium. Varken när det gäller eleverna,det praktiska genomförandet av flytten eller vad som ska ske med byggnaden efter att eleverna flyttat. Hur kan BUN och KS ta beslut på ett så tunt beslutsunderlag? Inser ni vad ni gjort?!?!?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar