söndag 21 april 2013

Centerpartiets svar på skrivelser

Utredningsarbetet och förslaget till framtida skolorganisation upprör många i vår kommun. Sällan har de politiska partierna, kommunala nämnder, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige fått in så många skrivelser i ett ärende. Föräldragruppen för skolutveckling har skickat in skrivelser. Föreningslivet har skickat in skrivelser. Näringslivet har skickat in skrivelser. Allmänheten har skickat in skrivelser. Alla med samma budskap. NEJ till frågorna som ska tas upp i kommunfullmäktige!

Föräldragruppen för skolutveckling har, precis som så många andra, krävt svar på vissa av sina skrivelser och nedan följer svaret från Centerpartiet på samtliga ställda frågor i alla skrivelser. 

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 26 mars om en ny skolorganisation som Kommunfullmäktige sedan skall ta ställning till. Förslaget innebär att eleverna från Blomskog börjar på Silbodalskolan höstterminen 2013 och eleverna i Bön börjar i Töcksfors 2015. Från och med höstterminen 2015 går alla högstadieelever i den nybyggda skolan i Årjäng. Förslaget väcker naturligtvis starka känslor och inte minst vittnar den mängd inkomna skrivelser från olika intresseorganisationer om det. Centerpartiet vill med anledning av dessa klargöra sitt ställningstagande.

De sedan länge kända fakta som finns om kommunens elevunderlag, ekonomiska resurser och kraven i nya skollagen, innebär att en förändring måste ske för att vi ska få en långsiktig hållbar skolorganisation med de resurser som står till förfogande. Alla elever oavsett var de bor i kommunen ska ha en likvärdig utbildning med hög kvalitet. Centerpartiet anser inte att undervisning som drivs på dispens med undantag från skollagen är acceptabelt och inte synonymt med en attraktiv kommun där människor vill verka och bo.

Vi försöker så långt det är möjligt att beakta de förslag som kommit in men vi måste ta hänsyn till att vi har ett helhetsansvar för kommunens alla verksamheter. Barn och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att anpassa verksamheten efter vikande elevunderlag och måste därför minska sina kostnader. Samtidigt signalerar nämnden om kommande stora pensionsavgångar och därmed svårigheter att rekrytera medarbetare i konkurrens med andra kommuner och den norska arbetsmarknaden. Resurser kommer dessutom att krävas för förväntade ökade lönekostnader och investeringar i ny teknik.

Vi delar den oro som finns om landsbygdens framtid men anser det fel att blanda ihop skol- och landsbygdspolitik. Den urbanisering som pågår har gjort så under lång tid, vilket inte minst alla nedlagda gamla skolhus och affärer vittnar om.  Åtgärder för att motverka urbaniseringen är en stor utmaning för hela landet men den löser vi inte med att bevara skolor med alltför få elever.
I media har Centerpartiet vid upprepade tillfällen beskrivit bakgrunden till och nödvändigheten av det förslag till ny skolorganisation som nu lagts fram i BUN. Centerpartiet kommer att fortsätta att ta ansvar utifrån de förutsättningar vi har och den verklighet vi lever i.

Styrelsen för Centerpartiet i Årjängs kommun.

Några av skrivelserna har publicerats här på bloggen och vad säger ni? Svarar Centerpartiet på allmänhetens, näringslivets, föreningslivets, Lärarförbundets och Föräldragruppen för skolutvecklings frågor och synpunkter?


Många anser att Centerpartiet har brutit sina vallöften som lades fram vid förra valet 2010. Bland annat gick de då ut med att bygdeskolorna skulle behållas. Nu anser dom alltså tvärt emot och hänvisar till urbanisering och svikande elevunderlag. Innan ett före detta landsbygdsparti som var för en levande landsbygd gör en helomvändning och bryter sina vallöften, borde de inte först och främst ha ordentligt på fötterna för att helt kunna lägga om i denna fråga? Man kan tycka det, men sådana utredningar saknas.

Efter att vi blev stoppade i dörren vid Centerpartiets möte i måndags, enbart medlemmar var välkomna, togs återigen kontakt och äntligen har styrelsen i Föräldragruppen för skolutveckling fått igenom ett möte med Centerpartiet! Nu på måndag klockan 19.00 träffas vi på kommunhuset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar