onsdag 10 april 2013

KSAUs förslag till beslut

Justeringen av kommunstyrelsens, KS, beslut från igår, 2013-04-09, dröjer, men däremot så justerades arbetsutskottets, KSAUs, protokoll idag. BUN har tidigare lagt sitt beslut i skolfrågan och skickat vidare till KSAU som under ett par veckors tid bearbetat det underlag som kom från BUN.

Nedanstående text är hämtat direkt ur KSAUs protokoll från mötet 2013-04-09.

Utredning av framtida skolorganisation

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 § 18 om att tillsätta en fullmäktigeberedning om skolans framtid. Beredningen hade som mål att utarbeta ett förslag till organisation och verksamhet för skolan i Årjängs kommun 2013-2023 samt föreslå vilka kvalitativa och ekonomiska mått som ska användas för att beskriva och mäta skolans verksamhet i kommunen. 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 beslutades att kommunfullmäktige överlämnade ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden fick då i uppdrag att ta fram ett underlag för hur kommunen ska nå målen enligt uppdragsbeskrivningen till fullmäktigeberedningen. 

Barn- och utblidningsnämnden tog 2012-09-27 beslut om nedläggning av skolorna i Bön och Blomskog hösten 2013 i samband med budgetarbetet inför 2013. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden 2012-11-27 då underlaget till beslutet ansågs vara bristfälligt. Barn- och utbildningsnämnden kompletterade beslutsunderlaget och kommunfullmäktige tog 2013-02-25 beslut om att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att behandlas tillsammans med den pågående skolutredningen. 

Barn- och utbildningsnämnden har nu tagit beslut (BUN 2013-03-26 § 28) att föreslå kommunfullmäktige en ny framtida skolorganisation med nedläggning av skolorna i Blomskog och Bön hösten 2013 respektive hösten 2015. Förslaget innebär också att samtliga högstadieelever kommer att tillhöra Årjängs högstadieskola från och med höstterminen 2015. Barn- och utbildningsnämnden uttalar också att, om minskningen av antalet elever fortsätter på övriga låg- och mellanstadieskolor, kan inte nämnden utesluta framtida förändringar av såväl ekonomiska, pedagogiska och sociala skäl. Svensbyns skola bedöms idag vara den skola som även i ett längre perspektiv bör hållas som egen skolenhet. 
...
...

Yrkande
Lars Gustafsson (FP) yrkar att förvalningens förslag till beslut förkastas och att nuvarande skolorganisation bibehålles. De kompletterande konsekvensanalyserna har inte inkommit i ärendet från BUN enligt KF beslut 2012-11-27.
Kristina Kristiansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. De kompletterande konsekvensanalyserna har inkommit från BUN i enlighet med KF beslut 2012-11-27.
...
...

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Kristina Kristianssons förslag och 1 nej-röster frö Lars Gustafssons förslag beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att bifalla förvaltningens förslag. 
...
...

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

  1. Blomskogs skola läggs ner hösten 2013. Silbodalskolans upptagningsområde för förskoleklass och låg- och mellanstadieklasser utvidgas till att omfatta nuvarande område tillsammans med upptagningsområdet för Blomskogs skola samt dåvarande upptagningsområde för Lennartsfors skola från och med höstterminen 2013. Skolbarnomsorg erbjuds i Årjäng.
  2. Böns skola läggs ner hösten 2015. Töcksfors skolas upptagningsområde för förskoleklass och låg- och mellanstadieklasser utvidgas för att omfatta nuvarande område tillsammans med upptagningsområde för Bön skola. Skolbarnomsorg erbjuds i Töcksfors från och med höstterminen 2015.
  3. Samtliga högstadieelever börjar på den nya högstadieskolan i Årjäng från och med höstterminen 2015. Silbodalskolans upptagningsområde utvidgas då till att omfatta hela kommunen från och med höstterminen 2015.
  4. Barn- och utbildnignsnämndens förslag till genomförandeplan godkänns. 
Reservation
Lars Gustafsson (FP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation som bifogas denna paragraf. 

RESERVATION
Undertecknad ledamot reserverar sig mot KSAU förslag till beslut 2013-04-09 att lägga ned Blomskogs och Böns skolor samt att flytta Töcksfors högstadium till Årjäng, i punkten "Utredning av framtida skolorganisation".

Jag yrkar på att förvaltningens förslag till beslut förkastas och att nuvarande skolorganisation bibehålles. De kompletterande konsekvensanalyserna har inte inkommit i ärendet från BUN enligt KF beslut 2012-11-27.

"I beslutsunderlaget finns inte angivet vilka konsekvenser beslutet får för verksamheten samt vad verksamheten sparar på nedläggningarna. Kommunfullmäktige beslutade därför att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för en komplettering av beslutsunderlaget som skulle innehålla följande punkter: Underlag som beskriver nettobesparingen i pengar och hur den beräknas, konsekvensanalys för verksamheten efter nedläggning och flytt av elever innehållande följande aspekter: Elevernas placering, storlek på klasserna, kostnader för skolskjutsar, konsekvensanalys för kommunens lokaler efter nedläggning av skolorna samt en beskrivning av nödvändig förankringsprocess hos de parter som blir berörda av skolnedläggningarna. "

2013-04-09
Lars Gustafsson (FP)

KSAU gick alltså på BUNs linje och föreslår nedläggning av tre skolor inom två år. Mycket intressant i frågan är att JA-sidan anser att BUN lämnat in kompletterande konsekvensanalyser enligt KFs beslut medan NEJ-sidan menar raka motsatsen. Föräldragruppen för skolutveckling ska försöka att få tag på beslutsunderlaget så snart som möjligt för att skaffa sig en egen uppfattning i frågan. 

KS protokoll skulle även det ha justerats idag, men av någon anledning har justeringen skjutits fram tills imorgon förmiddag. Så snart KS beslut offentliggörs publiceras det här på bloggen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar