onsdag 20 mars 2013

BUN AUs förslag till beslut

I förra veckan, måndagen den 11 mars, lade Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, BUN AU, sitt förslag till beslut till BUN gällande den nya skolorganisationen.

Förslag till beslut från BUN AU
  • Blomskogs skola läggs ner och eleverna flyttas in till Silbodalskolan hösten 2013.
    Skolbarnomsorg, dvs fritids, erbjuds i Årjäng.
  • Böns skola läggs ner och eleverna flyttas in till Töcksfors skola hösten 2015.
    Skolbarnomsorg, dvs fritids, erbjuds i Töcksfors.
  • Töcksfors högstadieskola läggs ner och elevena flyttas in till Silbodalskolan hösten 2015.
Vidare skrivs också att om antalet elever på övriga låg- och mellanstadiesklor fortsätter att minska så kan inte framtida förändringar uteslutas. Skälen anses vara såväl ekonomiska som pedagogiska och sociala. De skolor som enligt förslaget bör behållas som egen skolenhet i ett längre perspektiv är Silbodal, Töcksfors och Svensbyn.

Therése Gustafsson, ledamot för Folkpartiet i BUN, reserverade sig mot förslaget till beslut med följande motivering.

En djupare analsys för hur en eventuell nedläggning skall genomföras och vilka konsekvenser det får för inblandade barn, föräldrar, lärare och övriga finns inte idag, vilket man bör beakta när man lägger ett förslag av denna vikt. Även vad det får för konsekvenser för bygden bör analyseras. Det finns heller inga utförliga siffror som visar på besparing. 

Intressant att tillägga är nedanstående punkt tagen från Kommunfullmäktiges protokoll 2013-02-25.

Barn- och utbildningsnämndens beslut om nedläggning av skolorna i Bön och Blomskog hösten 2013 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om nedläggning av skolorna i Bön och Blomskog hösten 2013. I beslutsunderlaget finns inte angivet vilka konsekvenser beslutet får för verksamheten samt vad verksamheten sparar på nedläggningen av skolorna i Bön och Blomskog. Kommunfullmäktige beslutade därför att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för en komplettering av beslutsunderlaget som skulle innehålla följande punkter: Underlag som beskriver nettobesparingen i pengar och hur den beräknas, konsekvensanalys för verksamheten efter nedläggning och flytt av elever innehållande följande aspekter: Elevernas placering, storlek på klasserna, kostnader för skolskjutsar, konsekvensanalys för kommunens lokaler efter nedläggning av skolorna samt en beskrivning av nödvändig förankringsprocess hos de parter som blir berörda av skolnedläggningarna. 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en komplettering av beslutsunderlaget där konsekvenserna för beslutet presenteras samt vad nämnden kommer att spara på nedläggningen av Bön och Blomskogs skola.

KF återremitterade alltså ärendet till BUN på grund av bristande beslutsunderlag. Av samma anledning reserverade sig Folkpartiets ledamot i BUN. 

När BUNs AU lagt sitt förslag till beslut för framtida skolorganisation till BUN fick de frågan av Föräldragruppen för skolutveckling om att redogöra för sitt förslag vid dialogen "Fokus på förbättring" som hölls i Årjäng 13 mars. BUNs ordförande avböjde bland annat på grund av att de inte ville föregå den förankringsprocess de nu driver mot nämnden (BUN). 

Vad är det för kompletteringar som BUN har inkommit med där konsekvenserna för beslutet presenteras och som de inte kunde presentera för allmänheten? Det samma gäller för den ekonomiska aspekten vid nedläggning av Bön och Blomskogs skola. Hur ser kompletteringarna ut när en ledamot i BUN reserverar sig mot förslaget på grund av bristande beslutsunderlag? Är det fortfarande bristfälliga? Är det därför de inte vill redogöra för sitt förslag till beslut för allmänheten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar