onsdag 20 mars 2013

Det gäller Dig och Dina barn


Har Du barn som går på eller någon gång kommer att gå på Silbodals högstadium eller låg-mellanstadium?

Har Du barn som går på eller någon gång kommer gå på Töcksfors skola?

Har Du barn i någon av kommunens bygdeskolor?

Har Du barn som utövar någon sport/idrott i Årjängs kommun?

Bor Du i Årjängs kommun och har barn?

Då gäller den här bloggen Dig. Förslaget från Barn och Utbildningsnämndens arbetsutskott angående våra skolor gäller Ditt/Dina barns framtid oavsett var Ni finns i vår kommun.

Sätt Dig in i vad förslaget egentligen säger och faktiskt innebär (både direkt och indirekt) här på vår blogg och bland våra länkar så att Du har en chans att vara med och påverka, innan det är för sent. Ett första steg är att läsa lärarförbundets skrivelse, ett annat sätt att göra det på är att komma på Föräldragruppen för skolutvecklings möten eller att ta kontakt med oss via mailadressen: fokuspaforbattring@gmail.com. Man kan också läsa alla protokoll från möten i alla nämnder på http://www.arjang.se/sv/Invanare/Kommun--politik/Moten-handlingar-och-protokoll/
Ensamma kommer vi inte långt men tillsammans är vi starka, och nu behöver vi enas.

Det spelar ingen roll vad Din åsikt om bygdeskolornas vara eller inte vara är. Det spelar heller ingen roll vad Du anser om ett nytt högstadium i Årjängs kommun. Det som spelar roll är att Du vill Dina barns bästa, att Du bryr Dig om deras framtid. Barnen bör ha en chans att bli sina bästa jag oavsett vilken skola de går på. Förslaget från BUN AU som ligger nu ser med största sannolikhet till att Dina barns liv kommer att vackla under en viktig period i deras liv. Både utbildningsmässigt och i vissa fall socialt och miljömässigt så kommer de få det sämre under en period. Är det värt det, om det går att undvika genom att beslut tas i rätt ordning och med den tid som krävs?

BUN AUs förslag innebär att våra barn ska gå i större klasser än de gör nu utan att lärarresurserna ökas.*  Vilket i sin tur medför en mer pressad undervisningssituation för alla elever men kanske i synnerhet de med behov av särskilt stöd. Det innebär också att de elever som går på Silbodalskolans högstadium nu ska slussas ut i olika delar av Årjäng för sina skoldagar p.g.a. nybygge/rivning. Det innebär att Blomskogs elever nu och Töcksfors och Böns elever på sikt ska befinna sig stora delar av dagen i buss för att komma till skolan. Det innebär att skolgården på Silbodalskolan troligen minskas då nya skolan byggs och att c-hallen rivs så de barn som fortfarande har tid (utöver läxläsning och bussåkande) att idrotta utanför skoltid inte kommer att få så mycket utrymme eller tider till att göra det i någon sporthall.

Det är inte vår önskan att bevara skolor till varje pris, inte heller vår tanke att Årjängs centralort inte ska få nytt högstadium. Vi vill alla våra barns bästa och vi tror inte att det infrias genom att beslut hastas fram. Vi kräver att riktiga konsekvensbeskrivningar görs och ses över ordentligt samt att besluten tas i rätt ordning med utgångspunkt från barnens bästa.

 *Länken går till ett dokument på facebook som är gjort av Anna Moberg, det visar på statistik över hur barnens framtid vid sammanslagningar ser ut, siffrorna kommer från Jörgen Stenbratts skolutredning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar