torsdag 28 mars 2013

BUNs beslut till ny skolorganisation

I tisdags 26/3 tog BUNs sitt beslut om ny skolorganisation i Årjängs kommun. Föräldragruppen för skolutveckling önskade ett möte direkt efter BUNs avslutade möte, men nekades då det inte var bestämt om protokollet skulle justeras per omgående eller inte. Utan justerat protokoll kan nämnden inte gå ut med fattat beslut. Innan möte äger rum med Föräldragruppen för skolutveckling, meddelade BUN även att samtliga berörda föräldrar skulle informeras först.

Redan på kvällen 26/3, samma dag som BUN fattade sitt beslut, publicerade NWT en artikel på nätet och efterföljande dag i den tryckta tidningen  där beslutet framgick. Artikeln upprörde många inom Föräldragruppen för skolutveckling då vi nekats möte.

Protokollet är nu justerat och finns att läsa på Årjängs kommuns hemsida. BUNs beslut kom inte som någon överraskning då de gick på BUNs AUs förslag.

Förslag till beslut från BUN AU

  • Blomskogs skola läggs ner och eleverna flyttas in till Silbodalskolan hösten 2013. Skolbarnomsorg, dvs fritids, erbjuds i Årjäng.
  • Böns skola läggs ner och eleverna flyttas in till Töcksfors skola hösten 2015.Skolbarnomsorg, dvs fritids, erbjuds i Töcksfors.
  • Töcksfors högstadieskola läggs ner och elevena flyttas in till Silbodalskolan hösten 2015.
Vidare skrivs också att om antalet elever på övriga låg- och mellanstadiesklor fortsätter att minska så kan inte framtida förändringar uteslutas. Skälen anses vara såväl ekonomiska som pedagogiska och sociala. De skolor som enligt förslaget bör behållas som egen skolenhet i ett längre perspektiv är Silbodal, Töcksfors och Svensbyn.

Från 4 ledamöter i BUN lades ett annat förslag till beslut i BUN fram.

Förslag till beslut i BUNs ärende rörande framtidens grundskoleorganisation
Bevara Blomskogs och Böns skolor

En nedläggning där inte några besparingar kommer att göras, och risken är att det enda som uppnås är en kvalitetsförsämring för eleverna på både lämnande och mottagande skolor, med avseende på livskvalitet, restid, lärartäthet och klasstorlek, är inte motiverad.
Satsa istället resurser på att minska klasserna på centralorterna, omorganisera resurserna för det särskilda stödet för att frigöra pedagoger som istället kan gå in som klassmentorer. Detta tror vi kan skapa en likvärdig skola för alla kommunens elever, utan att försämra för de som har det bra idag.

Kostnaderna för att täcka dagens underskott bör täckas av en ökad ramtilldelning från kommunfullmäktige. Den ökade ramtilldelningen kan finansieras med det ökade utjämningsbidrag som väntas komma.

Bevara Töcksfors högstadium.
Kommunfullmäktige beviljade 100 miljoner för om och tillbyggnad av Silbodalskolan. 
Vi anser att man bör bygga ett nytt högstadium i Årjäng, som är storleksmässigt anpassad till att enbart ta emot framtida elever i dagens upptagningsområde. Kostnaden för ett mindre högstadium ryms mer än väl inom 100 miljoner. Resterande del av investeringsbudgeten bör fördelas mellan Årjäng och Töcksfors låg och mellanstadieskolor och Töcksfors högstadium, för renovering av befintliga lokaler. Som exempel kan nämnas att den nybyggda lokalen som inrymmer skolbarnomsorgen i Töcksfors kostade 12 miljoner. 

Stefan Moberg (KD)
Therese Gustafsson (FP)
Annika Sahlin (FP)
Anna Moberg (M)

I protokollet finns även en reservation inlämnad mot BUNs majoritetsbeslut.

RESERVATION

Undertecknade ledamöter i Barn och utbildningsnämnden reserverar sig mot BUN's majoritetsbeslut 2013-03-26 gällande Ny organisation för grundskolan i Årjängs kommun, till förmån för eget yrkande.

Vi behöver visa i denna kommunen att våra barn är det viktigaste vi har och därför satsa pengar på dom. Budgetramen behöver utökas så att vi kan satsa på centralskolorna utan att behöva ta bort väl fungerande skolor.

En djupare analys för hur en eventuell nedläggning skall genomföras och vilka konsekvenser det får för inblandade barn, föräldrar, lärare och övriga finns inte idag, vilket man bör beakta när man lägger ett förslag av denna vikt. Även vad det får för konsekvenser för bygden bör analyseras. Det finns heller inga utförliga siffror som visar på besparing.

Hänvisar till inlämnad skrivelse på BUN AU 2013-03-11 från de tre allianspartierna.

2013-03-26

Therese Gustafsson, FP
Annika Sahlin, FP
Stefan Moberg, KD
Anna Moberg, M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar